Признаване и изпълнение на решения за конфискация

 

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета — прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

То дава възможност на съдебен орган в една държава от Европейския съюз (ЕС) да изпрати решение за замразяване или конфискуване на имущество директно до съдебния орган на друга държава от ЕС, където то ще бъде признато и приведено в действие без допълнителни формалности.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Какво представлява решението за конфискация?

Това е постоянна мярка за отнемане на незаконно придобито имущество от престъпни лица или техните съучастници.

Престъпления

Изпращане

Признаване и изпълнение

Непризнаване или непривеждане в изпълнение

Изпълнението на решение може да бъде отказано, ако удостоверението не е представено, е непълно или очевидно не отговаря на решението. То може да бъде отказано и в редица ситуации, в които:

Отлагане на изпълнението

Изпълнението може да се отложи в редица случаи, включително когато:

Заинтересувани страни

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че всяка заинтересувана страна, включително добросъвестните трети страни, разполага със средства за правна защита срещу признаване и изпълнение на решение за конфискация с цел опазване на нейните права.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

Прилага се от 24 ноември 2006 г. Държавите от ЕС трябваше да го включат в националното си законодателство до 24 ноември 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (ОВ L328, 24.11.2006 г., стр.59—78)

Последващите изменения на Рамково решение 2006/783/ПВР са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (ОВ L196, 2.8.2003 г., стр. 45—55)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета въз основа на член 22 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (COM(2010)428 окончателен, 23.8.2010 г.)

последно актуализация 07.12.2016