Безспорни вземания — европейско изпълнително основание

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 805/2004 — въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага по граждански и търговски дела. Той не обхваща, по специално, данъчни, митнически или административни дела. Прилага се във всички държави от ЕС с изключение на Дания.

Вземането се счита за „безспорно“, когато:

Европейско изпълнително основание

Решение по безспорно вземане се удостоверява като европейско изпълнително основание от държавата от ЕС, в която е произнесено (държава по произход). Удостоверението се издава във формата на стандартен формуляр. То може да се отнася само до части от решението и в такъв случай основанието се нарича „частично европейско изпълнително основание“.

Минимални изисквания

За да може решение по безспорно вземане да бъде удостоверено като европейско изпълнително основание, съдебната процедура в държавата от ЕС по произход трябва да отговаря на определени процесуални изисквания.

Поради това, ако решението трябва да бъде удостоверено като европейско основание за вземане, разрешени са само посочените в регламента начини на връчване на документа.

В допълнение, документът за започване на производството трябва да съдържа данни за:

И накрая, в изключителни случаи държавата от ЕС по произход трябва да осигури правото на преразглеждане на съдебното решение.

Изпълнение

Процедурите за принудително изпълнение се уреждат от закона на държавата от ЕС, в която е заявено принудителното изпълнение (държава на изпълнението). Кредиторът трябва да предостави на органите, отговарящи за изпълнението, следните документи:

От кредиторите не може да се изисква никакъв залог, спогодба или депозит, поради факта, че са чужди граждани, не са местни лица или не пребивават в държавата от ЕС на принудителното изпълнение.

Компетентният съд в държавата от ЕС на принудителното изпълнение може, при определени услови, да откаже изпълнението на решението, ако то е несъвместимо с предишно решение, постановено в държава от ЕС или извън ЕС. В определени случаи той може да спре или ограничи принудителното изпълнение.

Общи и заключителни разпоредби

С цел да улеснят достъпа до процедурите по принудително изпълнение, държавите от ЕС осигуряват на обществото и професионалните кръгове подходяща информация в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Кредиторите са свободни да търсят признаване и принудително изпълнение на съдебно решение съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012. Нещо повече, този регламент не засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчване на съдебни и извънсъдебни документи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 21 октомври 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ;

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 15—39)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 805/2004 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 28.06.2016