Рамково решение относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право

Целта на това рамково решение е да гарантира, че определени сериозни прояви на расизъм и ксенофобия се наказват с ефективно, пропорционални и възпиращи санкции в целия Европейски съюз (ЕС). Освен това то има за цел да подобри и насърчи съдебното сътрудничество в тази област.

АКТ

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право.

ОБОБЩЕНИЕ

Като продължение на Съвместно действие 96/443/ПВР това рамково решение предвижда сближаване на закони и наредби на държавите от ЕС относно престъпления, свързани с определени прояви на расизъм и ксенофобия. Определени сериозни прояви на расизъм и ксенофобия трябва да представляват престъпление във всички държави от ЕС и да се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

Това рамково решение се прилага за всички нарушения, извършени:

„Изказвания, подбуждащи към омраза“

Определени форми на поведение, посочени по-долу, се наказват като престъпления:

Подбудителство и съучастничество при извършването на горепосочените престъпления също се наказва.

По отношение на посочените престъпления държавите от ЕС трябва да гарантират, че те се наказват с:

По отношение на юридическите лица наказанията трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи, и трябва да включват наказателни и ненаказателни глоби. Освен това юридическите лица могат да се наказват с:

Разследванията или наказателното преследване на расистки и ксенофобски престъпления не трябва да зависят от показания или обвинение от страна на потърпевшо лице.

„Престъпление от омраза“

При всяко положение расистките и ксенофобските мотиви следва да се разглеждат като утежняващо обстоятелство или, при невъзможност, се вземат под внимание от съдилищата при определяне на размера на санкциите.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2008/913/ПВР

6.12.2008 г.

28.11.2010 г.

OВ L 328, 6.12.2008 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането на Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право [ COM(2014) 27 final , 27.1.2014 г. - непубликуван в Официален вестник].

Докладът изтъква факта, че редица държави от ЕС не са транспонирали напълно и/или точно всички разпоредби на рамковото решение, по-специално по отношение на престъпленията, свързани с отричане, оправдаване и грубо омаловажаване на определени международни престъпления.

Преобладаващата част от държавите от ЕС разполагат с разпоредби, които криминализират публичното подбуждане към расистко и ксенофобско насилие или омраза, но някои от тях не са транспонирали напълно онези престъпления, обхванати от рамковото решение. Освен това съществуват пропуски по отношение на подхода, предприет относно расистка и ксенофобска мотивация, отговорността на юридически лица и юрисдикцията.

През 2014 г. Комисията участва в двустранен диалог с държави от ЕС с оглед осигуряване на пълното и точно транспониране на решението.

последно актуализация 15.06.2014