Европейска мрежа относно геноцидите

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2002/494/ПВР — мрежа на точки за контакт по отношение на въпроси, свързани с геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

С него се създава мрежа от национални точки за контакт (по една във всяка държава от ЕС) за подобряване на сътрудничеството в борбата с геноциди*, престъпления срещу човечеството* и военни престъпления*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Национални точки за контакт за обмен на информация относно разследвания на такива престъпления са създадени във всяка държава от ЕС. Информацията за всяка точка за контакт трябва да се изпрати на генералния секретариат на Съвета на ЕС, който след това я препраща на националните точки за контакт в други държави от ЕС.

Националните точки за контакт си предоставят една на друга информация, свързана с разследвания на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления при поискване от други национални точки за контакт.

Всяка година Съветът на ЕС информира Европейския парламент за дейността на мрежата от точки за контакт.

Мрежата заседава два пъти годишно на заседания, свиквани от председателството на Съвета на ЕС с цел координиране на текущи усилия за разследване и съдебно преследване на лица, заподозрени в извършване на или участие в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То влезе в сила на 13 юни 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всички държави от ЕС ратифицираха Римския статут от 17 юли 1998 г. за създаване на Международния наказателен съд (МНС) за гледане на дела, свързани с геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Разследването и съдебното преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления обаче са отговорност основно на националните органи. Поради това е необходимо по-тясно сътрудничество между националните органи, за да се гарантира успешната борба с тези престъпления.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Геноцид: действия, извършени с намерение за унищожаване изцяло или отчасти на национални, етнически, расови или религиозни групи.

* Престъпления срещу човечеството: действия, извършени като част от широкоразпространена и системна атака директно срещу цивилно население.

* Военни престъпления: извършени действия, които нарушават военното право (например Женевската конвенция). Примерите включват малтретиране на военнопленници, убиване на заложници или преднамерено унищожаване на големи и малки градове или села.

АКТ

Решение 2002/494/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година за създаване на европейска мрежа на точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (OВ L 167, 26.6.2002 г., стр. 1—2)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2003/335/ПВР на Съвета от 8 май 2003 година за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (OВ L 118, 14.5.2003 г., стр. 12—14)

последно актуализация 26.11.2015