Обезщетение на жертвите на престъпления в други държави от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/80/ЕО — относно обезщетението на жертвите на престъпления

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата съдържа два главни елемента.

Гарантиране на подходящо обезщетение

Осигуряването на подходящо обезщетение за жертвите може да се окаже трудно поради една от следните причини:

Съгласно Директивата жертвите трябва:

Сътрудничество

Всички държави от ЕС трябваше да установят национални режими, предлагащи справедливо и подходящо обезщетяване, до 1 юли 2005 г. С Директивата се установява система за сътрудничество между националните органи с цел улесняване на достъпа до обезщетение за жертвите на престъпления в целия ЕС:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 26 август 2004 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 1 януари 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 15—18)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2006/337/ЕО на Комисията от 19 април 2006 година за определяне на стандартни формуляри за предаване на молби и решения съгласно Директива 2004/80/ЕО на Съвета относно обезщетението на жертвите на престъпления (ОВ 125, 12.5.2006 г., стр. 25—30)

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57—73)

последно актуализация 08.12.2015