По-ефективни процедури за екстрадиране: европейска заповед за арест

Лице, което е извършило сериозно престъпление в държава от ЕС, но което живее в друга държава, може да бъде върнато в първата държава, за да бъде изправено пред правосъдието бързо и при малка административна тежест.

АКТ

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки.

ОБОБЩЕНИЕ

Лице, което е извършило сериозно престъпление в държава от ЕС, но което живее в друга държава, може да бъде върнато в първата държава, за да бъде изправено пред правосъдието бързо и при малка административна тежест.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

То подобрява и опростява съдебните процедури с цел ускоряване на връщането на лица от друга държава на ЕС, които са извършили сериозно престъпление.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейската заповед за арест заменя системата за екстрадиране. Тя изисква от всеки национален съдебен орган да признае и изпълни, при минимални формалности и в определения срок, исканията, отправени от съдебния орган на друга държава от ЕС. Със заповед се изисква предаване на дадено лице с цел:

Заповедта се прилага в следните случаи:

Пропорционално използване на заповедта

Държавите от ЕС трябва да вземат под внимание следното (неизчерпателен списък):

Когато дадено лице бъде арестувано, то трябва да бъде информирано за съдържанието на заповедта за арест.

В кои случаи държавите от ЕС трябва да откажат да изпълнят заповедта?

Правила за гарантиране на процесуалните права при производствата по заповед за арест

Те включват:

Възможност за подобрение

В доклад на Европейската комисия от 2011 г. бе посочено, че, въпреки че европейската заповед за арест много успешно подпомага държавите от ЕС в борбата с престъпността, допълнителни подобрения биха могли да бъдат постигнати в няколко области, включително:

За допълнителна информация, вж. страницата„Европейска заповед за арест“от уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2002/584/ПВР

7.8.2002 г.

31.12.2003 г.

OВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1-20

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2009/299/ПВР

28.3.2009 г.

28.3.2011 г.

ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 24-36

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2010/64/EС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1-7).

Директива 2012/13/EС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1-10).

Директива 2013/48/EС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1-12).

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането от 2007 г. насам на Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (COM(2011) 175 окончателен, 11.4.2011 г.).

Становища, предвидени в член 31, параграф 2 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки (ОВ L 246 от 29.9.2003 г., стр. 1).

последно актуализация 29.07.2015