Прием на граждани на държави извън ЕС с цел образование, обучение или доброволческа дейност

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/114/ЕО — общи правила за прием на граждани на държави извън ЕС с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата е създадена с цел хармонизиране на правото на държавите от ЕС относно условията за прием на граждани на държави извън ЕС с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Условия за прием

Валидност и подновяване на разрешенията за пребиваване

Срокът на валидност на разрешенията за пребиваване е различен според категорията:

Права на гражданите извън ЕС

В директивата се посочва, че студентите може да бъдат наемани на работа и може да имат правото да извършват стопанска дейност в качеството на самостоятелно заети лица. Държава домакин от ЕС обаче може да ограничи достъпа до стопанска дейност за първата година на пребиваване.

Процедура и прозрачност

Отмяна

Считано от 24 май 2018 г., Директива (ЕС) 2016/801 отменя и заменя Директива 2004/114/ЕО.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 12 януари 2005 г. Държавите от ЕС трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 11 януари 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12—18)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21—57)

последно актуализация 15.09.2017