Свобода на движението и на пребиваването в ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на ЕС и техните семейства да се движат и пребивават свободно в рамките на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Гражданите на ЕС с валидна лична карта или паспорт могат:

Освен това:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 30 април 2004 г. и трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 30 април 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

На 13 октомври 2020 г. Съветът прие препоръка относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

гражданин на ЕС: всеки, който има гражданство в държава от ЕС.
Член на семейството: тук се включват например съпруг/а, партньор в регистрирано партньорство с гражданин на ЕС и преки наследници на възраст под 21 години.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77—123). Текстът е публикуван отново в поправка (ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 35—48)

Последващите изменения на Директива 2004/38/ЕО са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (OВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8—14)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (COM(2009) 313 final, 2.7.2009 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Свободно движение на гражданите на ЕС и техните семейства: пет действия за промяна (COM (2013) 837 final, 25.11.2013 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Подпомагане на борбата на националните органи срещу злоупотребите с правото на свободно движение: Наръчник за предприемане на действия при предполагаеми фиктивни бракове между граждани на ЕС и граждани на трети държави в контекста на правото на ЕС в областта на свободното движение на гражданите на ЕС (COM(2014) 604 final, 26.9.2014 г.)

последно актуализация 12.11.2020