Събиране на доказателства по граждански и търговски дела

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилища на държавите от ЕС при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Целта му е да се подобри и опрости съдебното сътрудничество между държавите от ЕС и да се ускори събирането на доказателства в съдебните производства по граждански или търговски дела.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага при граждански и търговски дела, когато съдът на държава от ЕС:

Искането трябва да бъде за получаване на доказателства, предназначени за употреба в съдебни производства, които са започнали или са в процес на разглеждане.

Пряко предаване между съдилищата

Държавите от ЕС трябва да изготвят списък със съдилищата, упълномощени да получават доказателства, и да укажат тяхната териториална или специална юрисдикция (напр. специален съд, който може да има правомощия да конфискува имущество, придобито от престъпна дейност). Исканията се предават пряко от съда, пред който се разглеждат или планират производствата („молещ съд“), на съда на държавата от ЕС, който събира доказателства („замолен съд“).

Всяка държава от ЕС трябва да определи централен орган, който отговаря за:

Форма и съдържание на искането

Искането трябва да бъде подадено чрез формуляра, посочен в настоящия регламент. Този формуляр съдържа определена информация, напр.:

Исканията трябва да се изготвят на официалния език на държавата от ЕС на компетентния съд или на всеки друг език, който държавата посочва, че може да приеме.

Изпълнение

Исканията се изпълняват в съответствие с правото на замолената държава от ЕС. Искането трябва да се изпълни в рамките на 90 дни от получаването му.

Изпълнението на дадено искане може да бъде отказано само ако:

Когато дадено искане е отказано, замоленият съд трябва да уведоми молещия съд в рамките на 60 дни от получаването на искането.

Ако правото на държавата на молещия съд го позволява, представители на съда на тази държава имат право да присъстват, когато замоления съд изпълнява поискания акт. Страните и техните представители (ако има такива) също могат да присъстват.

Регламентът не изключва 2 или повече държави от ЕС да сключват или да поддържат споразумения за ускоряване или опростяване на изпълнението на дадено искане.

Доклад

През 2007 г. Европейската комисия публикува доклад относно прилагането на регламента. В него се стига до заключението, че все още трябва да бъдат предприети определени мерки, за да се подобри функционирането му. Те се отнасят до:

Обществено допитване

През декември 2017 г. Комисията започна обществено допитване относно модернизирането на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в ЕС. Допитването обхваща както Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи, така и регламента, обхванат в настоящото резюме.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага от 1 януари 2004 г. с изключение на:

всички от които се прилагат от 1 юли 2001 г.

Дания не участва в този регламент.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1206/2001 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (COM(2018) 378 final, 31.5.2018 г.)

Работен документ на службите на Комисията — Оценка на въздействието — Придружаващ документа „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела“ (SWD(2018) 285 final, 31.5.2018 г.)

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79—120)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 14.05.2018