Правото на събиране на семейство

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да определи общи правила на законодателството, свързано с правото на събиране на семейството. Целта е да се позволи на членовете на семействата на граждани на държави извън ЕС, които пребивават законно на територията на ЕС, да се присъединят към тях в държавата на ЕС, в която пребивават. Целта е да се защити цялостта на семейството и да се улесни интегрирането на граждани на държави, които не са членки на ЕС.

Това не се прилага към Ирландия, Дания и Обединеното кралство. В допълнение, то не изключва възможността за по-благоприятни условия, признати от националното законодателство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Условия

Граждани на държави извън ЕС, които притежават разрешително за пребиваване, валидно за най-малко една година за някоя от държавите членки на ЕС и които имат правна възможност за дългосрочно пребиваване, могат да кандидатстват за събиране на семейството.

Въпреки това, настоящата директива не се прилага към членове на семейството на гражданин на ЕС или на граждани на държави извън ЕС, които кандидатстват за признаване на статута на бежанец, чиято кандидатура още не е получила окончателно решение или които са под временна форма на закрила.

Следните лица отговарят на условията за събиране на семейството:

Държавите от ЕС са свободни да разрешават при определени условия събирането на семейството със:

Полигамията не се признава; само един съпруг/съпруга могат да се ползват от правото на събиране на семейство. Подобно, децата на незаконни съпрузи са изключени от правото за събиране на семейството, освен ако това не е гарантирано в най-добрия им интерес (в съответствие с Конвенцията за правата на детето от 1989 година).

Държавите от ЕС също имат право да изискват от гражданина на държава извън ЕС и от неговият/неговата съпруг/съпруга да бъде на минималната възраст (максимум 21 години), преди да могат да упражнят правото на събиране на семейството.

Процедура

Права на членовете на семейството

Насоки за прилагането на директивата

През 2014 г. Европейската комисия публикува насоки за държавите от ЕС относно прилагането на директивата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 3 октомври 2003 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 3 октомври 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12—18)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно насоки за прилагане на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството (COM(2014) 210 final, 3.4.2014 г.)

Зелена книга относно правото на събиране на семейството на граждани на трети държави, пребиваващи в Европейския съюз (Директива 2003/86/EО) (COM(2011) 735 окончателен, 15.11.2011 г.)

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския Парламент относно Прилагането на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството (COM(2008) 610 окончателен, 8.10.2008 г.)

последно актуализация 05.06.2018