Равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2000/43/EО — прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Дерогации от принципа за равно третиране

Правни средства за защита и привеждане в изпълнение

Необходимо е жертвата на дискриминация само да установи презумпция за дискриминация, след което ответникът трябва да докаже, че не е имало дискриминация.

Социален диалог и граждански диалог

Органи за насърчаване на принципа

Всяка държава от ЕС трябва да създаде най-малко един орган, който да се занимава с борбата с дискриминацията, и който по-специално да отговаря за оказването на помощ на жертвите и за провеждането на независими проучвания.

Препоръка на Съвета

През 2013 г. Съветът прие препоръка, с която призовава да се предприемат мерки в редица области, включително за борба с дискриминацията, с цел засилване на интеграцията на ромите. Препоръката надгражда Директива 2000/43/EО и изтъква важността на нейното практическо прилагане.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 19 юли 2000 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 19 юли 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Договорът от Лисабон (член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз) осигурява на ЕС правно основание за борбата срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Пряка дискриминация: когато едно лице се третира, е било или би било третирано по-неблагоприятно от друго при сравнима ситуация на основата на расов или етнически произход.

Непряка дискриминация: когато привидно неутрална разпоредба, критерий или практика могат да бъдат особено неблагоприятни за лица с определен расов или етнически произход в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика имат като обективно основание законова цел и ако средствата за постигане на тази цел са уместни и необходими.

Тормоз: когато нежелано поведение, свързано с расов или етнически произход, има за цел или за резултат да накърни достойнството на дадено лице и да го постави в заплашващо, враждебно, унизително, оскърбително или обидно положение.

Преследване: несправедливо или жестоко отношение към лице, което се оплаква от дискриминация или което е оказало помощ на друго лице с оплакване за дискриминация.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180,19.7.2000 г., стр. 22—26)

Последващите изменения на Директива 2000/43/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Прилагането на Директива 2000/43/EО от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (COM(2006) 643 окончателен, 30.10.2006 г.)

Препоръка на Съвета от 9 декември 2013 година относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите-членки (OВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1—7)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Съвместен доклад за прилагането на Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (Директива за равенството между расите) и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директива за равното третиране в областта на заетостта) (COM(2014) 2 final, 17.1.2014 г.)

последно актуализация 23.02.2017