Взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите от ЕС

Акт на Съвета за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите от ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И НА АКТА?

Конвенцията има за цел да насърчи и улесни взаимопомощта между съдебните, полицейските и митническите органи по наказателноправните въпроси и да подобри скоростта и ефективността на съдебното сътрудничество. Тя допълва Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 г. и нейният Протокол от 1978 г.

С акта се одобрява конвенцията от името на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Молби за взаимопомощ

Особени форми на взаимопомощ

Прихващане на далекосъобщения

Специални правила за някои държави от ЕС

Специални правила се прилагат към:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ АКТЪТ И КОНВЕНЦИЯТА?

Конвенцията влиза в сила на 23 август 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Контролирани доставки: техниката на позволяване на незаконни или подозрителни пратки с лекарства или субстанции, преставляващи техен заместител, да преминат през или на територията на една или повече държави, със знанието и под наблюдението на техните компетентни органи, с оглед на идентифицирането на лицата, замесени в извършването на престъпленията.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз — Декларация по член 10, параграф 9 на Съвета — Декларация по член 20 на Обединеното кралство (1) (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3—23)

Акт на Съвета от 29 май 2000 година за съставяне на Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1—2)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз, към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите–членки на Европейския съюз (ОВ C 326, 21.11.2001 г., стр. 2—8)

Съобщение от Генералния секретар на Европейския съюз в съответствие с член 30, параграф 2 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз (ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 24)

последно актуализация 10.09.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.