Формат на ЕС на разрешенията за пребиваване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1030/2002 — единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той установява единен формат за разрешенията за пребиваване и определя информацията, която те трябва да съдържат, за граждани на трети страни, които живеят законно в ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламент (ЕО) № 380/2008 изменя Регламент (ЕО) № 1030/2002 по отношение на интегрирането на биометрични идентификатори* към единния формат за разрешение за пребиваване.

Тъй като настоящият формат на разрешенията за пребиваване се използва повече от 20 години, беше приет Регламент (ЕС) 2017/1954.

Той въвежда нов единен образец на разрешенията с нови защитни елементи, за да се предотврати подправянето им. Спецификациите за изображенията и текста, съдържащи се в приложението към Регламент (ЕС) 2017/1954, заменят посочените в приложението към първоначалния регламент от 2002 г. Държавите от ЕС разполагат с шестмесечен преходен период да изчерпят наличните запаси от разрешения за пребиваване.

Ирландия и Обединеното кралство (1) не са обвързани от настоящия регламент, а Дания може да вземе решение в срок от шест месеца дали той да стане част от законодателството на страната.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламент (ЕО) № 1030/2002 се прилага от 15 юни 2002 г.

Регламент (ЕС) 2017/1954 се прилага не по-късно от 15 месеца след приемането на новите допълнителни технически спецификации за разрешенията за пребиваване от Европейската комисия.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Биометрични идентификатори: използването на една или повече физически характеристики на даден индивид (пръстови отпечатъци, структура на лицето, ирис), съхранявани на средство от рода на смарт карта, баркод или документ, за да се провери самоличността на лицето, което предоставя документ.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1—7)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1030/2002 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1—7)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 04.04.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.