Конвенция срещу корупцията, в която участват длъжностни лица

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица от ЕС или длъжностни лица от държавите от ЕС

Акт на Съвета за изготвяне на Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на ЕС или длъжностни лица от държавите от ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И НА АКТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Конвенцията влезе в сила на 28 септември 2005 г. и всички държави от ЕС се присъединиха към нея.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Криминализирането на активната и пасивната корупция е обхванато от редица международни и европейски инструменти през последните 2 десетилетия.

Международно равнище

Европейско равнище

Бележка: Макар по-голямата част от отделните държави от ЕС да са страни по следните конвенции (Конвенцията за борба с подкупването на чужди държавни служители при международни търговски сделки и Наказателната конвенция относно корупцията), самият ЕС не е страна по тях.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Обществено длъжностно лице: всяко европейско или национално длъжностно лице, включително всеки държавен служител на друга държава от ЕС.
Европейско длъжностно лице: всяко лице, което е длъжностно лице или друг щатен служител по смисъла на Правилника за длъжностните лица на ЕС, както и всяко лице, което е изпратено на работа в ЕС от държавите от ЕС или частен орган, което изпълнява същите функции, като тези, които се изпълняват от длъжностни лица на ЕС или от другите служители.
Държавен служител: длъжностно лице или обществено длъжностно лице, както е определено по националното право на държавата от ЕС, в която засегнатото лице изпълнява тази функция за целите на прилагането на наказателното право на тази държава от ЕС.
Активна корупция: умишленото действие на дадено лице, което пряко или чрез посредник обещава или дава облаги от какъвто и да е вид на длъжностно лице, на себе си или на трета страна, или което приема да извърши (сам/сама) или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.
Пасивна корупция: умишленото действие на длъжностно лице, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 2—11)

Акт на Съвета от 26 май 1997 година за съставяне на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз на Конвенция за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1—71)

Директива (EС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29—41)

Решение (ЕС) 2016/63 на Съвета от 15 януари 2016 година относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 23—24)

Решение 2008/801/ЕО на Съвета от 25 септември 2008 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията (ОВ L 287, 29.10.2008 г., стр. 1—110)

Решение 2007/751/ЕО на Съвета от 8 ноември 2007 година относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията, приета на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 34—35)

Решение 2003/642/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година за прилагане по отношение на Гибралтар на Конвенцията за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 27)

Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54—56)

Обяснителен доклад относно Конвенцията за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (Текст, одобрен от Съвета на 3 декември 1998 г.) (ОВ C 391, 15.12.1998 г., стр. 1—12)

Акт на Съвета от 27 септември 1996 година за съставянето на протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 313, 23.10.1996 г., стр. 1—10)

Акт на Съвета от 26 юли 1995 година за съставяне на Конвенция за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48—57)

последно актуализация 08.03.2019