Принципът на предпазните мерки

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2000) 1 окончателен) относно принципа на предпазните мерки

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Принципът на предпазните мерки е определен подробно в член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Неговата цел е да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда чрез превантивно вземане на решения в случай на риск. На практика обаче обхватът на принципа е по-широк и включва също така и политиката за потребителите, законодателството на Европейския съюз (ЕС) относно храните и здравето на хората, животните и растенията.

Дефинирането на принципа има положително въздействие на международно ниво, тъй като осигурява подходящо равнище на защита на околната среда и здравето при международни преговори. Той е признат с различни международни споразумения, по-специално Споразумението за санитарните и фитосанитарните мерки (SPS), сключено в рамките на Световната търговска организация (СТО).

Прибягване до принципа на предпазните мерки

Съгласно Европейската комисия принципът на предпазните мерки може да се използва, когато явление, продукт или процес може да имат опасен ефект, установен чрез научна или обективна оценка, ако тази оценка не позволява рискът да бъде определен с достатъчна сигурност.

Прибягването до принципа попада в общата рамка на анализа на риска (който, освен оценка на риска, включва управление на риска и комуникация за риска) и по-конкретно в контекста на управление на риска, който съответства на фазата на вземане на решения.

Комисията подчертава, че принципът на предпазните мерки може да се прилага само в случай на потенциален риск и че никога не може да бъде основание за своеволни решения.

Принципът на предпазните мерки може да се прилага само когато са изпълнени трите предварителни условия:

Предпазни мерки

Органите, отговорни за управление на риска, може да решат да действат или не, в зависимост от нивото на риска. Ако рискът е с висока вероятност, може да се приемат няколко категории мерки. Те може да включват пропорционални правни актове, финансиране на изследователски програми, мерки за информиране на обществеността и др.

Общи насоки

Принципът на предпазните мерки се подпомага от три конкретни принципа:

Освен това, общите принципи за управление на риска остават приложими, когато се прилага принципът на предпазните мерки. Става въпрос за следните пет принципа:

Тежестта на доказване

В повечето случаи европейските потребители и асоциации, които ги представляват, трябва да демонстрират опасността, свързана с процедура или продукт, пуснати на пазара, с изключение на лекарствени средства, пестициди и хранителни добавки.

В случай на предприемане на действия по силата на принципа на предпазните мерки обаче може да се изиска от производителя или вносителя да докаже липсата на опасност. Тази възможност трябва да се разгледа за всеки конкретен случай. Тя не може да се простира изобщо за всички продукти и процеси, пуснати на пазара.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията относно принципа на предпазните мерки (COM(2000) 1 окончателен от 2 февруари 2000 година)

последно актуализация 30.11.2016