Обозначаване на цените на потребителските стоки

 

РЕЗЮМЕ НА:

Правила на Директива 98/6/ЕО за обозначаване на цените на стоките, продавани на потребителите

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се изисква продажната цена и цената за единица мярка на всички продукти, предлагани от търговците на потребителите, да бъдат ясно обозначени, с цел да се подобри информацията, предоставяна на потребителите, и да се предостави възможност за сравнение на цените.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Продажната цена и цената за единица мярка трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми и ясно и четливо изписани за всички стоки, предлагани от търговците на потребителите (като „недвусмислени“ означава крайната цена с включен данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци).

Не е необходимо обозначаване на цената за единица мярка, ако тя е еднаква с продажната цена.

Държавите от ЕС обаче може да решат да не прилагат това правило по отношение на:

За стоки, продавани в насипно състояние, се обозначава само цената за единица мярка.

Всяка реклама, която посочва продажната цена, трябва да посочи също и цената за единица мярка.

Държавите от ЕС могат:

В директивата е предвиден преходен период, през който малки фирми за продажба на дребно няма да са задължени да обозначават цената за единица мярка на стоки, различни от продаваните в насипно състояние.

Държавите от ЕС трябва:

Настоящата директива отменя Директиви 79/581/ЕИО (цени на хранителните стоки) и 88/314/ЕИО (цени на нехранителните стоки), считано от 18 март 2000 г.

През 2006 г. Европейската комисия публикува съобщение, в което се разглежда как страните от ЕС са приложили директивата и се търсят мненията на заинтересованите страни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 18 март 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 18 март 2000 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 98/6/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (OВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27—31)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент за изпълнението на Директива 1998/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (COM(2006) 325 окончателен, 21.6.2006 г.)

последно актуализация 16.08.2016