Етикетиране на продукти в готови опаковки

В етикетите на готовите опаковки (или предварително приготвените опаковки) и тяхното съдържание трябва да се посочи теглото или обемът на съдържащия се в тях продукт по хармонизиран начин, като се вземат под внимание специфични метрологични условия.

ОБОБЩЕНИЕ

Етикетите на готовите опаковки* и на продуктите в готови опаковки* трябва да съдържат различна информация, която е от значение за потребителя.

Продуктите в готови опаковки се продават поотделно с постоянно тегло или обем, предварително избран от опаковчика. Теглото или обемът трябва да бъде:

Използване на знака „е“

На продуктите в готови опаковки може да се постави знак под формата на малка буква „е“ с височина най-малко 3 mm, представляваща гаранция от страна на опаковчика или на вносителя, че готовите опаковки отговарят на изискванията на тази директива по отношение на качеството и метрологичните проверки (приложение I, точка 5 и приложение II).

Тази буква се поставя в същото полезрение като обозначението за номинално тегло или номинален обем.

Обозначение на теглото или обема

Етикетът трябва да съдържа обозначение на обема в случай на течни продукти и обозначение на теглото в случай на други продукти.

Етикетът на продукта в готова опаковка трябва да съдържа също така обозначенията за тегло и обем, използвани в търговската практика, или трябва да отговаря на вътрешната нормативна уредба на държавата на местоназначение, ако тези обозначения се различават в отделните държави от ЕС.

Държавите от ЕС не трябва нито да забраняват, нито да ограничават пускането на пазара на опаковки, които отговарят на изискванията на директивата по отношение на обозначението за обем или тегло и използваните метрологични методи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 23 януари 1976 г. Повечето държави от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 22 юли 1977 г. Белгия, Ирландия и Обединеното кралство трябваше да я включат в националното си законодателство до 31 декември 1979 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Готова опаковка: комбинацията от продукта и индивидуалната опаковка, в която той е предварително опакован.

* Продукт в готова опаковка: даден продукт е готово опакован тогава, когато е поставен в опаковка от какъвто и да е характер, без купувачът да присъства на опаковането, а количеството продукт, което се съдържа в опаковката, е с предварително определена стойност и не може да бъде променяно без опаковката да бъде отворена или да претърпи осезаема промяна.

АКТ

Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1—11)

Последващите изменения и допълнения на Директива 76/211/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18—63). Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24—28). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 14.12.2015