Гаранции за потребителите по отношение на продуктите

Търговците, които продават потребителски стоки в Европейския съюз (ЕС), са длъжни да отстранят дефектите, които съществуват в момента на доставката и които бъдат установени в рамките на 2 години. Правилата на ЕС гарантират на потребителите минимално ниво на защита, особено ако стоките не отговарят на декларираните стандарти.

АКТ

Директива 99/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции

ОБОБЩЕНИЕ

Търговците, които продават потребителски стоки в Европейския съюз (ЕС), са длъжни да отстранят дефектите, които съществуват в момента на доставката и които бъдат установени в рамките на 2 години. Правилата на ЕС гарантират на потребителите минимално ниво на защита, особено ако стоките не отговарят на декларираните стандарти.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се хармонизират тези части от потребителското договорно право относно продажбата на стоки, които обхващат законовите гаранции* и, в по-малка степен, търговските гаранции*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Законова гаранция: законовата защита на потребителя, в случай че стоките се окажат дефектни. Тя не зависи от условията в договора.

* Търговска гаранция: готовността от страна на гаранта (често производителя) да поеме лична отговорност за определени дефекти в определен срок от време.

За повече информация, вж. страниците„Продажби и гаранции“от уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 99/44/EО

7.7.1999 г.

1.1.2002 г.

ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12-16

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2011/83/ЕС

12.12.2011 г.

13.12.2013 г.

ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64-88

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11)

Директива 2011/83/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64-88)

Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29-33)

последно актуализация 09.09.2015