Защита на потребителите от неравноправните клаузи в договорите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директива 93/13/EИО

Санкции

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ ДИРЕКТИВИТЕ?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29—34)

Последващите изменения на Директива 93/13/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза (ОВ L 328, 18.12.2019 г., стр. 7—28)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Известие на Комисията — Насоки за тълкуването и прилагането на Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ C 323, 27.9.2019 г., стр. 4—92)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Нов търговски механизъм за потребителите (COM(2018) 183 final, 11.4.2018 г.)

Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1—26)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 10.03.2020