Дефектни стоки: отговорност

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 85/374/ЕИО — отговорност по отношение на стоки

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се установява принципът на невиновна отговорност, приложим за европейските производители. Когато дефектна стока* причини вреди на потребител, производителят може да бъде подведен под отговорност дори и ако това не е в резултат на небрежност или грешка от негова страна.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхванати вреди

Директивата се прилага за вредите:

причиняване на смърт или телесна повреда;

повреждане на частна собственост.

Държавите от ЕС могат да определят граница на общата отговорност на производителя в случай на смърт или телесна повреда, причинени от едни и същи стоки, притежаващи един и същ дефект.

Отговорност

Производител може да означава:

всяко лице, което по занятие произвежда суровини, стоки в завършен вид или съставни части;

вносителят на стоката;

всяко лице, което поставя своето име, търговска марка или друг отличителен знак върху стоката;

всяко лице, което доставя стока, чийто производител или вносител не може да бъде идентифициран.

Когато две или повече лица са отговорни за една и съща вреда, те носят солидарна отговорност.

Доказателство за вреда

Стоката е дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително:

представянето на стоката;

употребата на стоката, която основателно може да се очаква;

момента на пускане на стоката на пазара.

Лицето, на което е причинена вреда, носи доказателствената тежест. То трябва да докаже:

действителната вреда;

дефект на стоката;

причинно-следствена връзка между вредата и дефекта.

То обаче не трябва да доказва небрежността или вината на производителя или вносителя.

Освобождаване от отговорност

Редица фактори могат да освободят производителя от отговорност, включително ако:

не е пуснал стоката в обращение;

дефектът е настъпил, след като стоката е била пусната в обращение;

стоката не е произведена от него с цел търговска продажба или разпространение;

стоката не е произведена или разпространена от него за каквато и да е цел в рамките на неговите обичайни сделки и практики;

дефектът се дължи на съответствието на стоката със задължителните изисквания, определени от държавните органи;

дефектът на компонент е причинен по време на производството на крайния продукт.

Когато лицето, на което е причинена вреда, носи вина, отговорността на производителя може да бъде намалена.

Давност на отговорността

Лицето, на което е причинена вреда, има право да поиска обезщетение в срок от 3 години. Този срок започва от датата, на която потърпевшото лице е научило за вредата, дефекта и самоличността на производителя.

Производителят престава да носи отговорност 10 години от датата на пускане на стоката на пазара.

Не се допуска производителят да ограничава чрез договорна клауза своята отговорност по отношение на лицето, на което е причинена вреда.

Продължава да се прилага националното законодателство относно гражданската отговорност.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 30 юли 1985 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 30 юли 1988 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Отговорност за дефектни стоки

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Стока: всички движими вещи дори и ако са включени в друга движимост или недвижимост. Това понятие включва електроенергия, първични селскостопански продукти (земеделски култури, продукти от животновъдство и рибарство, с изключение на продукти, които са преминали през първична обработка, като например рязане, белене или замразяване на плодове или зеленчуци) и дивеч.

АКТ

Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29—33)

последно актуализация 19.01.2016