Заблуждаваща и сравнителна реклама

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2006/114/EО относно заблуждаващата и сравнителната реклама

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да защити търговците от заблуждаваща реклама от страна на други предприятия (например „бизнес за бизнеса“), която е еквивалентна на нелоялна търговска практика. Съответно с нея се определят условията, при които е разрешена сравнителна реклама.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Заблуждаваща реклама

Забранени са реклами, които подвеждат или могат да подведат хората, които ги получават. Заблуждаващото естество на тези реклами може да засегне икономическото поведение на потребителите и търговците, или може да е пагубно за даден конкурент.

Заблуждаващото естество на рекламите зависи от набор от критерии:

Сравнителна реклама

Сравнителната реклама пряко или косвено посочва конкурента или предлагани от него стоки или услуги.

Този вид реклама е разрешена само когато не е заблуждаваща. Тя може да бъде допустимо средство за информиране на потребителите за техните интереси. Следователно, по-конкретно сравненията следва да:

Правна помощ

Държавите от Европейския съюз (ЕС) трябва да гарантират, че лицата или организациите със законен интерес могат да започнат съдебно производство или да подадат административен иск срещи незаконна реклама.

Поради това съдилищата или административните органи от държавите от ЕС трябва да са в състояние да:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 12 декември 2007 г.Тази директива кодифицира и отменя Директива 84/450/EИО, която държавите от ЕС трябваше да въведат в националното законодателство до 1 октомври 1986 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2006/114/EO на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия) (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21—27)

последно актуализация 24.10.2016