Инфраструктурата на ЕС за пространствена информация (INSPIRE)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Законодателството се прилага за пространствени данни, които:

Оценка

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 15 май 2007 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 15 май 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Инфраструктура за пространствена информация: обхваща метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии, споразумения за обмен, достъп и използване, както и механизми за координация и наблюдение, процеси и процедури.

Метаданни: информация, описваща масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, позволяваща тяхното откриване, обобщаване и използване.

Пространствени данни: всички данни, които пряко или непряко указват специфично местоположение или географски район, като адреси, транспортни мрежи, релеф и ползване на земята.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1—14)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните (ОВ L 326, 4.12.2008 г., стр. 12—30).

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1205/2008 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение 2009/442/EО на Комисията от 5 юни 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението и докладването (ОВ L 148, 11.6.2009 г., стр. 18—26).

Вижте консолидираната версия.

Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19—40)

Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги (ОВ L 274, 20.10.2009 г., стр. 9—18).

Вижте консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 268/2010 на Комисията от 29 март 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани условия (ОВ L 83, 30.3.2010 г., стр. 8—9)

Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (ОВ L 323, 8.12.2010 г., стр. 11—102).

Вижте консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1088/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране (ОВ L 323, 8.12.2010 г., стр.1—10)

Регламент (ЕС) № 102/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (ОВ L 31, 5.2.2011 г., стр. 13—34)

Регламент (ЕС) № 1253/2013 на Комисията от 21 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (ОВ L 331, 10.12.2013 г., стр. 1—267)

Регламент (ЕС) № 1311/2014 на Комисията от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на определението за елемента INSPIRE на метаданните (ОВ L 354, 11.12.2014 г., стр. 6—7)

Регламент (ЕС) № 1312/2014 на Комисията от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на услуги за пространствени данни (ОВ L 354, 11.12.2014 г., стр. 8—16)

Директива 2012/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1—37)

Директива 2010/40/EС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1—13)

Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44—66)

Директива 2014/89/EС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 135—145)

последно актуализация 21.02.2017