Стандартни за качество на околната среда, приложими за повърхностните води

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за качеството на околната среда в областта на политиката за водите

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В директивите се определят стандарти за качество за приоритетни вещества и осем други замърсители. Тези вещества включват металите кадмий, олово, живак и никел и техните съединения; бензен; полиароматни въглеводороди (РАН); и няколко пестициди. Няколко от тези приоритетни вещества са класифицирани като опасни.

Стандартите за качество в Директива 2008/105/ЕО представляват ограничения на концентрацията на приоритетните вещества и 8-те други замърсителите във водите (или биота*), т.е. праговете, които не трябва да бъдат надвишавани, в случай че трябва да се постигне добър химически статус. Има два вида стандарти за водите:

Стандартите за качество са различни за:

Държавите от ЕС трябва да гарантират съответствие със стандартите за качество. Също така трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че концентрациите на веществата, които са с тенденция за натрупване в седимента и/или биота, не се увеличават значително.

Директива 2013/39/EС

В Директива 2013/39/EС се актуализират стандартите за качество за 7 от 33-те първоначални приоритетни вещества в съответствие с най-новите научни и технически познания по отношение на свойствата на тези вещества.

Преразгледаните стандарти за качество за тези съществуващи 7 приоритетни вещества трябваше да бъдат взети предвид за първи път в плановете за управление на речните басейни на държавите от ЕС от 22 декември 2015 г., с цел постигане на добър химически статус на повърхностните води за тези вещества до 22 декември 2021 г.

Директивата включва 12 новооткрити приоритетни вещества, стандартите за качество за които са взети под внимание при изготвянето на допълнителните програми за мониторинг и в предварителните програми за мерките, които трябва да бъдат представени на Европейската комисия до края на 2018 г., с цел постигане на добър химически статус на повърхностните води за тези вещества до 22 декември 2027 г.

Списък за наблюдение

Директива 2013/39/ЕС също така изисква от Комисията да създаде списък за наблюдение за веществата, за които трябва да се събират данни за мониторинг в целия ЕС, за да се подпомогнат бъдещите упражнения за приоритизиране. С Решение за изпълнение (ЕС) 2018/840 се установява най-новият списък за наблюдение.

Зони на смесване

Директива 2008/105/ЕО също така изисква от държавите от ЕС да определят зоните за смесване в близост до точките на заустване, където стандартите за качество може да бъдат превишени, при положение че останалите повърхностни води отговарят на тези стандарти. Тези райони трябва да бъдат ясно определени в плановете за управление на речните басейни, изготвени в съответствие с Рамковата директива за водите.

Инвентаризации

За всеки район на речен басейн държавите от ЕС трябва да изготвят инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на всички вещества, изброени в част А от Приложение I към директивата. На база тази инвентаризация Комисията ще провери дали има напредък към постигане на целите за:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 13 януари 2009 г. и трябва да стане закон в държавите от ЕС до 13 юли 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съответствието със стандартите за качество следва да бъде от полза както за обществото, така и за околната среда. То следва да намали разходите за третиране на повърхностните води, които се използват за производство на питейна вода, и да подобри здравето на растенията и животните, живеещи в тези води, както и на животните, които пият от тях.

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Повърхностни води: Реки, езера, преходни и крайбрежни води. Повърхностните води включват също така и териториалните води по отношение на химичното състояние.
Биота: животинския и растителния живот в даден хабитат или регион

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84—97)

Последващите изменения на Директива 2008/105/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/840 на Комисията от 5 юни 2018 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/495 на Комисията (OВ L 141, 7.6.2018 г., стр. 9—12)

последно актуализация 26.10.2018