Чуждоземни и неприсъстващи в района видове

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 708/2007 — използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът се прилага за:

Регламентът не се прилага за:

Той обхваща всички водни видове, включително всяка част от даден вид, която би могла да оцелее и да се възпроизвежда.

Мерки за избягване на неблагоприятните ефекти върху биологичното разнообразие

Държавите от ЕС трябва да:

Разрешителни

Всяко движение на чуждоземен воден организъм в съоръжение за аквакултури изисква разрешително, издадено от приемащата държава от ЕС. За да получи това разрешително, операторът в областта на аквакултурите трябва да подаде заявление с определена информация, която включва:

Обичайно движение

В случай на движение от източник, за който е известно, че не представлява риск за околната среда, компетентният орган може да издаде разрешително, което посочва, когато е приложимо, изискванията за карантина* или за пробно освобождаване*.

Необичайно движение

В случай на необичайно движение трябва да се направи оценка на екологичния риск. Ако нивото на риска е средно или високо, кандидатът и съответната администрация трябва да проучат дали има начини за намаляване на риска до ниско ниво. Ако нивото на риска бъде намалено, компетентният орган може да издаде разрешително, което посочва, когато е подходящо, изискванията за карантина, пробно освобождаване или наблюдение*.

Движения, които засягат съседните държави от ЕС

Държавите от ЕС, които е възможно да бъдат засегнати от движение на морски организми, трябва да бъдат информирани и да изпратят своето съгласие на Европейската комисия, която ще потвърди, отмени или измени разрешителното.

Регистър

Държавите от ЕС трябва да водят регистър на внасянията и преместванията по отношение на цялата информация, свързана с тях. Регистрите трябва да бъдат обществено достъпни.

Повечето държави от ЕС са посветили конкретна интернет страница на регламента и обикновено регистърът е достъпен в нея.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2009 г., с изключение на глави I и II, както и член 24 (подробни правила и адаптиране към техническия напредък), които се прилагат от 18 юли 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Инвазивните чуждоземни видове са една от основните причини за загуба на биологично разнообразие, независимо дали поради:

Това въздействие върху околната среда има големи икономически и социални последици.

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Аквакултура: отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на техники, предназначени за увеличаване на производството на тези организми отвъд естествения капацитет на средата. Организмите остават собственост на физическо или юридическо лице по време на отглеждането или култивирането до или включително прибирането на реколтата.
Неприсъстващи в района видове: всички водни видове, които не присъстват в дадена зона в рамките на естествения ареал по биогеографски причини.
Чуждоземни видове:
Внасяне: процесът, чрез който даден чуждоземен вид е умишлено преместен в среда извън естествения ареал за употреба в аквакултурите.
Преместване: процесът, чрез който даден, неприсъстващ в района вид е умишлено преместен от естествения си ареал за употреба в аквакултури в зона, в която преди това не е присъствал.
Карантина: целта на това е съответните организми да се държат в пълна изолация достатъчно дълго за създаване на развъдник, за откриване на случайно присъстващи видове и за потвърждаване на липсата на патогени и заболявания. Установяването на карантина трябва да отговаря на подробните спецификации според условията, определени от регламента (приложение III).
Пробно освобождаване: началната фаза на освобождаване в малък мащаб на водни организми, които подлежат на специални мерки за ограничаване и предотвратяване. Трябва да бъде изготвен план за действие в извънредни ситуации, така че съответният организъм да може да бъде премахнат или намален по отношение на плътността му на разпространение в случай на непредвидени рискове за околната среда или местните популации.
Наблюдение: трябва да се извършва най-малко две години след освобождаването на организмите в новата им среда, за да се прецени дали въздействията са били правилно предвидени или дали има допълнителни или различни ефекти.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (ОВ L 168, 28.6.2007 г., стр. 1—17)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 708/2007 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 535/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (OВ L 156, 14.6.2008 г., стр. 6—9)

Регламент (ЕО) № 506/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (OВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 36—37)

последно актуализация 18.12.2018