Женевска конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 81/462/ЕИО за сключване на Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Под трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния се разбира изпускането, в резултат на пряка или непряка човешка дейност, на такива вещества във въздуха, които имат вредни въздействия върху човешкото здраве или околната среда в друга държава, и поради което не е възможно да се определи частта на емисиите от отделните източници или групи източници.

Към тази конвенция са разработени общо 8 отделни протокола:

Сътрудничество в областта на политиката

Съгласно конвенцията се изисква договарящите се страни да разработят и приложат подходящи политики и стратегии, по-специално системи за управление на качеството на въздуха.

Договарящите се страни се споразумяват да се срещат редовно (най-малко веднъж годишно), за да оценят постигнатия напредък и да си сътрудничат по въпроси, свързани с конвенцията.

Сътрудничество в областта на науката

Страните се споразумяват да полагат съвместни усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност, по-специално за намаляване на емисиите на основните замърсители на въздуха, за мониторинг и измерване на нивото на емисиите и концентрациите на тези замърсители, както и да проучат въздействията на тези замърсители върху здравето и околната среда.

Обмен на информация

Страните се споразумяват да обменят информация, по-специално данни относно:

Сътрудничество в областта на мониторинга на замърсяването

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И КОНВЕНЦИЯТА?

Решението се прилага от 11 юни 1981 г.

Конвенцията влезе в сила на 16 март 1983 г., 90 дни след датата на депозиране на 24-тия инструмент за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 81/462/ЕИО на Съвета от 11 юни 1981 година за сключване на Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 171, 27.6.1981 г.)

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния — Резолюция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 171, 27.6.1981 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 86/277/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година относно сключването на Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочно финансиране на Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа (ЕМЕР) (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 1)

Решение 93/361/ЕИО на Съвета 17 май 1993 година за присъединяването на Общността към Протокола към Женевската конвенция от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно ограничаване на емисиите на азотни оксиди или техните трансгранични потоци (ОВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 14—15)

Решение 98/686/ЕИО на Съвета от 23 март 1998 година за сключване от Европейската общност на Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за по-нататъшно намаляване на серните емисии (ОВ L 326, 3.12.1998 г., стр. 34)

Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации (ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1—22)

Решение 2001/379/ЕО на Съвета от 4 април 2001 година относно одобряването от името на Европейската общност на Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечно разстояние с тежки метали (ОВ L 134, 17.5.2001 г., стр. 40)

Решение 2003/507/ЕО на Съвета от 13 юни 2003 година относно присъединяването на Европейската общност към протокола към Конвенцията относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон (ОВ L 179, 17.7.2003 г., стр. 1—2)

Решение 2004/259/EО на Съвета от 19 февруари 2004 година относно сключването от името на Европейската общност на Протокола от 1988 г. за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 35—36)

Решение (ЕС) 2016/768 на Съвета от 21 април 2016 година за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (ОВ L 127, 18.5.2016 г., стр. 8—20)

Решение (ЕС) 2016/769 на Съвета от 21 април 2016 година за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 127, 18.5.2016 г., стр. 21—31)

последно актуализация 08.12.2016