Женевска конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

Решение 81/462/ЕИО за сключване на Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Под трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния се разбира изпускането, в резултат на пряка или непряка човешка дейност, на такива вещества във въздуха, които имат вредни въздействия върху човешкото здраве или околната среда в друга държава, и поради което не е възможно да се определи частта на емисиите от отделните източници или групи източници.

Към тази конвенция са разработени общо следните 8 отделни протокола.

Сътрудничество в областта на политиката

Съгласно конвенцията се изисква договарящите се страни да разработят и приложат подходящи политики и стратегии, по-специално системи за управление на качеството на въздуха.

Договарящите се страни се споразумяват да се срещат редовно (най-малко веднъж годишно), за да оценят постигнатия напредък и да си сътрудничат по въпроси, свързани с конвенцията.

Сътрудничество в областта на науката

Страните се споразумяват да полагат съвместни усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност, по-специално за намаляване на емисиите на основните замърсители на въздуха, за мониторинг и измерване на нивото на своите емисии и концентрациите им, както и да проучат въздействията им върху здравето и околната среда.

Обмен на информация

Страните се споразумяват да обменят информация, по-специално данни относно:

Сътрудничество в областта на мониторинга на замърсяването

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Конвенцията влезе в сила на 16 март 1983 г., 90 дни след датата на депозиране на 24-тия инструмент за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния — Резолюция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 171, 27.6.1981 г., стр. 13—24)

Решение 81/462/ЕИО на Съвета от 11 юни 1981 година за сключване на Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (ОВ L 171, 27.6.1981 г., стр. 11—12)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ЕС) 2017/1757 на Съвета от 17 юли 2017 година за приемане от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (OВ L 248, 27.9.2017 г., стр. 3—75)

Решение (ЕС) 2016/768 на Съвета от 21 април 2016 година за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (OJ L 127, от 18.5.2016 г., стр. 8—20)

Решение (ЕС) 2016/769 на Съвета от 21 април 2016 година за приемане на измененията на Протокола от 1998 г. за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (OВ L 127, 18.5.2016 г., стр. 21—31)

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17—119)

Последващите изменения на Директива 2010/75/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение 2004/259/ЕО на Съвета от 19 февруари 2004 година относно сключването от името на Европейската общност на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (OВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 35—36)

Протокол за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 година (ОВ L 81, 19.3.2004 г. стр. 37—71)

Решение 2003/507/ЕО на Съвета от 13 юни 2003 година относно присъединяването на Европейската общност към протокола към Конвенцията относно трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на окисляването, еутрофикацията и приземния озон (ОВ L 179, 17.7.2003 г., стр. 1—2)

Протокол към конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (ОВ L 179, 17.7.2003 г. стр. 3—54)

Решение 2001/379/ЕО на Съвета от 4 април 2001 година относно одобряването от името на Европейската общност на Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечно разстояние с тежки метали (ОВ L 134, 17.5.2001 г., стр. 40)

Протокол към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (ОВ L 134, 17.5.2001 г. стр. 41—64)

Решение 98/686/ЕО на Съвета от 23 март 1998 година за сключване от Европейската общност на Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за по-нататъшно намаляване на серните емисии(ОВ L 326, 3.12.1998 г., стр. 34)

Протокол към Конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно по-нататъшно намаляване на серните емисии (ОВ L 326, 3.12.1998 г. стр. 35—56)

Решение 93/361/ЕИО на Съвета от 17 май 1993 година за присъединяването на Общността към Протокола към Женевската конвенция от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно ограничаване на емисиите на азотни оксиди или техните трансгранични потоци (OВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 14—15)

Протокол към Конвенцията от 1979 година за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за ограничаване на емисиите от азотни оксиди или техните трансгранични потоци (OВ L 149, 21.6.1993 г., стр. 16—26)

Решение 86/277/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 година относно сключването на Протокола към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочно финансиране на Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа (ЕМЕР) (OВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 1)

Протокол към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочно финансиране на Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа (ЕМЕР) (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 2—5)

последно актуализация 08.09.2020