Опазване на подземните води от замърсяване

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (Директива за подземните води)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата включва:

Химично състояние на подземните води

Счита се, че подземните води са в добро химично състояние, когато:

Наличие на замърсители в подземните води

Предотвратяване и ограничаване на отвежданията на замърсители

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 16 януари 2007 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 16 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2006/118/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19—31)

Последващите изменения на Директива 2006/118/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1—73)

Вижте консолидираната версия.

последно актуализация 01.03.2017