Обществен достъп до информация за околната среда

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2003/4/EО относно обществения достъп до информация за околната среда

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Достъп при поискване

Активно разпространяване

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 14 февруари 2003 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 14 февруари 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Информация за околната среда: всяка писмена, визуална, слухова, електронна информация или информация под друга форма по въпроси, определени в член 2, параграф 1 от Директива 2003/4/EО.

Обществен орган: по-специално правителствена или друга национална, регионална или местна публична администрация, включително обществени консултативни органи и физически лица, обхванати от законодателството. Правителствата на ЕС могат да решат, че това определение не включва органи, действащи в качеството си на съдебен или законодателен орган.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (OВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26—32)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43—48)

Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1—3)

Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13—19)

Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1—14)

последно актуализация 26.01.2017