Конвенция от Барселона за опазване на Средиземно море

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция за опазване на Средиземно море от замърсяване (Конвенция от Барселона)

Конвенция за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието

Протокол относно предотвратяване на замърсяването на Средиземно море от изхвърляния от кораби и въздухоплавателни средства (Протокол относно изхвърлянето)

Решение 77/585/ЕИО за сключване на Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване, както и на Протокола относно предотвратяване на замърсяването на Средиземно море от изхвърляния от кораби и въздухоплавателни средства

Протокол за опазване на Средиземно море от замърсяване от наземни източници (Протокол относно замърсяването от наземни източници)

Изменения на протокола относно опазването на Средиземно море от замърсяване от наземни източници

Решение 1999/801/ЕО за приемане на измененията към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване, причинено от наземни източници

Решение 83/101/ЕИО относно сключването на Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване, причинено от наземни източници

Протокол относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието (Протокол относно специално защитените територии и биологичното разнообразие)

Решение 84/132/ЕИО — сключване на Протокол за специално защитените зони в района на Средиземно море

Решение 1999/800/ЕИО за сключване на Протокола относно териториите със специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието и за приемане на приложенията към посочения протокол (Барселонска конвенция)

Протокол относно сътрудничеството при предотвратяване замърсяването от кораби, в случай на авария, и за борба със замърсяването на Средиземно море (Протокол относно предотвратяване и аварии)

Решение 2004/575/ЕО — сключване на Протокола към Конвенцията от Барселона за опазване на Средиземно море от замърсяване, относно сътрудничеството при предотвратяване на замърсяване от кораби, в случай на авария, и борба със замърсяването на Средиземно море

Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието (Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони)

Решение 2010/631/ЕС — сключване на Протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието

Протокол за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (Офшорен протокол)

Решение 2013/5/ЕС — присъединяване на ЕС към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА, РЕШЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенция от Барселона

Целите на конвенцията са:

Договарящите се страни по конвенцията се ангажират:

Конвенцията е изменена 1995 г. Основните изменения се отнасят за:

Към конвенцията са приложени 7 протокола:

Протокол относно изхвърлянето

Протокол относно предотвратяване и аварии

Протокол относно замърсяването от наземни източници

Протокол относно специално защитените територии и биологичното разнообразие

Офшорен протокол

Протокол относно опасните отпадъци

Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони

ЕС е страна по всички от горепосочените протоколи с изключение на Протокола относно опасните отпадъци.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Добро състояние на околната среда: определена в Рамковата директива за морската стратегия на ЕС (Директива 2008/56/ЕО — вж. резюме) като състоянието на околната среда на морските води, когато те осигуряват екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са чисти, здравословни и продуктивни в присъщите им условия, а използването на морската среда е на устойчиво ниво, като по този начин се запазва потенциалът за използване и дейности от настоящите и бъдещите поколения.
Комплексно управление на крайбрежните зони: динамичен процес за устойчиво управление и използване на крайбрежните зони, като в същото време се отчита уязвимостта на крайбрежните екосистеми и ландшафти, разнообразието на дейностите и видовете ползвания, техните взаимодействия, морската ориентация на някои дейности и видове ползвания и тяхното въздействие както върху морските, така и върху сухоземните части на крайбрежните зони.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция за опазване на Средиземно море от замърсяване (Конвенция от Барселона) (OВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 3—11)

Конвенция за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието

Протокол относно предотвратяване на замърсяването на Средиземно море от изхвърляния от кораби и въздухоплавателни средства (OВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 12—34)

Решение 77/585/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 година за сключване на Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване, както и на Протокола относно предотвратяване на замърсяването на Средиземно море от изхвърляния от кораби и въздухоплавателни средства (OВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 1—2)

Протокол за опазване на средиземно море от замърсяване от наземни източници (OВ L 67, 12.3.1983 г., стр. 3—18)

Изменения на протокола относно опазването на Средиземно море от замърсяване от наземни източници (OВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 20—31)

Решение 1999/801/ЕО на Съвета от 22 октомври 1999 година за приемане на измененията към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване, причинено от наземни източници (Барселонска конвенция) (OВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 18—31)

Решение 83/101/ЕИО на Съвета от 28 февруари 1983 година относно сключването на Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване, причинено от наземни източници (OВ L 67, 12.3.1983 г., стр. 1—2)

Протокол относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието (OВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 3—17)

Решение 84/132/ЕИО на Съвета от 1 март 1984 година относно сключването на Протокол за специално защитените зони в района на Средиземно море (OВ L 68, 10.3.1984 г., стр. 36—37)

Решение 1999/800/ЕИО на Съвета от 22 октомври 1999 година за сключване на Протокола относно териториите със специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието и за приемане на приложенията към посочения протокол (Барселонска конвенция) (OВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 1—2)

Протокол относно сътрудничеството при предотвратяване замърсяването от кораби, в случай на авария, и за борба със замърсяването на Средиземно море (OВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 41—46)

Решение 2004/575/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за сключване от името на Европейската общност на Протокола към Конвенцията от Барселона за опазване на Средиземно море от замърсяване, относно сътрудничеството при предотвратяване на замърсяване от кораби, в случай на авария, и борба със замърсяването на Средиземно море (OВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 40)

Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието (OВ L 34, 4.2.2009 г., стр. 19—28)

Решение 2010/631/ЕС на Съвета от 13 септември 2010 година за сключването от името на Европейския съюз на Протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (OВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 1—2)

Протокол относно опазването на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (OВ L 4, 9.1.2013 г., стр. 15—33)

Решение 2013/5/ЕС на Съвета от 17 декември 2012 година за присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (OВ L 4, 9.1.2013 г., стр. 13—14)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Известие за влизането в сила на Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 1)

Бележка относно влизането в сила на Протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (OВ L 242, 20.9.2011 г., стр. 1)

последно актуализация 30.06.2020