Статистика на отпадъците

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2150/2020 относно статистиката на ЕС на отпадъците

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Настоящият регламент обхваща изготвянето на статистическа информация от държавите от ЕС и Европейската комисия в техните съответни области на компетентност:

Номенклатура

Държавите от ЕС и Комисията са задължени да използват номенклатурите (категориите), посочени в приложения от I до III, при изготвянето на статистиката си. Тези номенклатури се отнасят до:

Събиране на данни

Данните, използвани за изготвянето на статистиката, следва да се събират посредством проучвания, процедури за статистическа оценка или сезиране на административни или други източници. Освен ако не генерират големи количества отпадъци, фирмите с по-малко от 10 служители се изключват от проучванията.

Предаване на статистиката на Евростат

Държавите от ЕС трябва да изпращат статистическите резултати (включително поверителните данни) на Евростат в рамките на 18 месеца считано от края на референтните периоди, посочени в приложения I и II. Честотата е на две години.

Комисията е в състояние да приеме необходимите мерки за прилагане или изменение на регламента. Тези мерки се отнасят до:

Доклади

На всеки три години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни, получени по силата на настоящия регламент, тяхното качество и тежестта върху предприятията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 29 декември 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 година относно статистиката на отпадъците (ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1—36)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2150/2002 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1445/2005 на Комисията от 5 септември 2005 година за определяне на подходящите критерии за оценка на качеството и съдържанието на докладите за качество на статистиката на отпадъците за целите на Регламент (EО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 229, 6.9.2005 г., стр. 6–12)

Регламент (ЕО) № 782/2005 на Комисията от 24 май 2005 година относно определяне на формата за предаване на резултати от статистиката за отпадъците (ОВ L 131, 25.5.2005 г., стр. 26–37)

Вижте консолидирания текст.

последно актуализация 07.11.2016