Питейната вода — основни изисквания за качество

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/83/EО — качеството на водите, предназначени за консумация от човека

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 25 декември 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 25 декември 2000 г.

СВЪРЗАНО РАЗВИТИЕ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Вода, предназначена за консумация от човека: вода в естествено състояние или пречистена, предназначена за пиене, за готвене, за приготвяне на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели. Тя може да е доставена чрез водоснабдителна мрежа, с цистерна, в бутилки или в контейнери.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32—54)

Последващите изменения на Директива 98/83/EО са инкорпорирани в първоначалния документ. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 20.02.2017