Качество на бензиновите и дизеловите горива: сяра и олово

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Бензиново гориво

Дизелово гориво

Намаляване на емисиите на парникови газове

Докладване

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 1 юли 1999 г. Държавите от ЕС трябва да прилагат правилата, считано от 1 януари 2000 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Извънпътна подвижна техника: голям брой инсталации за двигатели в машини, използвани за цели, различни от превоза на товари или пътници, като булдозери, компресори, задни товарачи или челни товарачи.
Отчитане на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл: отчитане на емисиите от CO2, CH4 и N2O от екстракция, обработка и разпространение на горивата.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58—68)

Последващите изменения на Директива 98/70/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1—77)

Директива (EC) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82—209)

Вж. консолидираната версия.

Директива (EC) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (ОВ L 107, 25.4.2015 г., стр. 26—67)

Регламент (ЕС) № 1307/2014 на Комисията от 8 декември 2014 година за определяне на критериите и географските райони на пасищата с висока степен на биоразнообразие за целите по член 7б, параграф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за целите по член 17, параграф 3, буква в) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 351, 9.12.2014 г., стр. 3—5)

Вж. консолидираната версия.

Препоръка 2005/27/ЕО на Комисията от 12 януари 2005 година относно това, което за целите на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно бензиновите и дизеловите горива представлява наличие на безоловен бензин и дизелово гориво с максимално съдържание на сяра на подходящо балансирана географска основа (ОВ L 15, 19.1.2005 г., стр. 26—29)

последно актуализация 19.09.2019