Опазване на биологичното разнообразие на Европа („Натура 2000“)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Опазване на териториите (мрежата „Натура 2000“)

Консултативна процедура

Цели на опазването и мерки за осъществяването им

Оценка на плановете/проектите

Опазване на видовете

Държавите от ЕС трябва:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Tя се прилага се от 10 юни 1992 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 10 юни 1994 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Мрежата „Натура 2000“ обхваща почти една пета от земната повърхност на ЕС и повече от 250 000 km2 от морската повърхност.

Вж. също:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Специална защитена зона: територия от значение за Общността (т.е. ЕС), определена от държавите от ЕС, в която се провеждат необходимите мероприятия за опазване, за да се гарантира поддържането или възстановяването на благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания и/или популации на видовете, за които тя е определена.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7—50)

Последващите изменения на Директива 92/43/EИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7—25)

Вж. консолидираната версия.

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Състоянието на природата в Европейския съюз — Доклад за състоянието и тенденциите за типовете местообитания и видовете, обхванати от директивите за местообитанията и птиците за периода 2007—2012 г., както предвижда член 17 от Директивата за местообитанията и член 12 от Директивата за птиците (COM(2015) 219 final, 20.5.2015 г.)

последно актуализация 21.02.2017