Ролята на зоологическите градини за опазване на биологичното разнообразие

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 1999/22/EО относно държането на диви животни в зоологически градини

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Условия

Директивата изисква държавите от ЕС да предприемат мерки относно издаването на лицензи и извършването на редовни инспекции в зоологическите градини, за да се проверява дали условията за издаване са спазени.

За да получат работен лиценз зоологическите градини трябва:

Лицензиране и инспектиране

Добри практики

През 2015 г. Европейската комисия публикува документ с добри практики за Директивата на ЕС относно зоологическите градини. Той има за цел да помогне на държавите от ЕС да повишат изпълнението на изискванията на директивата чрез обмен на опит и добри практики.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 9 април 1999 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 9 април 2002 г.

АКТ

Директива 1999/22/EО на Съвета от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини (OВ L 94, 9.4.1999 г., стр. 24—26)

последно актуализация 06.06.2016