Достъп до информация, участие на обществеността и достъп до правосъдието по въпроси на околната среда

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция)

Решение 2005/370/ЕО — сключване на Орхуската конвенция

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

Орхуската конвенция дава на членовете на обществеността (лица или сдружения, които го представляват) правото на достъп до информация и участие в процеса на вземането на решенията по въпроси за околната среда, както и на обжалване, ако тези права не са спазени.

С решението се одобрява Орхуската конвенция (подписана от Европейската общност — вече Европейски съюз (ЕС) и държавите от ЕС през 1998 г.) от името на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенцията, в сила от 30 октомври 2001 г., се базира на предпоставката, че по-голямата обществена информираност и участието във въпросите на околната среда ще подобрят опазването на околната среда. Тя е предназначена да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние. За тази цел конвенцията предвижда действия в 3 области:

Институциите на ЕС са обхванати от определението за държавен орган по смисъла на конвенцията на същата основа като националните и местните органи.

Страните, подписали конвенцията, се съгласяват да прилагат изброените права и задължения:

Обществен достъп до информация за околната среда

Конвенцията определя точните права и задължения относно достъпа до информация за околната среда, включително крайните срокове за предоставяне на информация и причините, поради които държавните органи могат да откажат достъп до определени типове информация.

Достъп може да се откаже в 3 случая:

Исканията могат да бъдат отказани и от съображения за поверителност на работата на държавните органи, националната отбрана и обществената сигурност, за придвижване на хода на правосъдието или с цел спазване на поверителността на:

Тъй като разкриването на информация може да служи на обществения интерес, всички тези причини за отказ могат да се тълкуват ограничително.

В решението за отказ на достъпа трябва да са посочени причините за него и да се посочва какви форми на преразглеждане са достъпни за заявителя.

Държавните органи трябва да поддържат информацията, с която разполагат, актуална и за тази цел създават обществено достъпни списъци, регистри и архиви. Във връзка с това тези органи се насърчават прогресивно да използват електронни бази данни, съдържащи доклади за състоянието на околната среда, законодателството, националните планове и политики и международните конвенции.

През 2003 г. държавите от ЕС приеха Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за околната среда. Те трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 14 февруари 2005 г.

През 2006 г. ЕС прие Регламент (ЕО) № 1367/2006, който изисква институциите и организациите на ЕС да приложат задълженията, съдържащите се в Орхуската конвенция.

Участие на обществеността при вземането на решения за околната среда

Втората част от конвенцията засята участието на обществеността при вземането на решения. Това трябва да бъде осигурено чрез процедура за допускане за определени дейности (основно от промишлено естество), изброени в приложение I към конвенцията. При окончателното решение за допускане на дейността трябва да се вземе предвид резултата от участието на обществеността.

Обществеността трябва да бъде информирана на ранен етап от процедурата по вземане на решения относно:

Сроковете за процедурата трябва да позволяват ефективно участие на обществеността.

Определена е опростена процедура за формулирането на планове и програми относно околната среда.

Конвенцията приканва подписалите я да популяризират участието на обществеността в подготвянето на политики за околната среда, както и на стандарти и законодателство, които биха могли да имат значително въздействие върху околната среда.

През 2003 г. държавите от ЕС приеха Директива 2003/35/ЕО за участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

През 2006 г. Решение 2006/957/ЕО на Съвета внесе изменение на конвенцията, което увеличава участието на обществеността в решения относно съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда. На равнище ЕС това изискване вече е спазено от определени членове на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и Регламент (ЕС) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи

Няколко други директиви на ЕС относно околната среда съдържат правила за участието на обществеността при вземането на решения, свързани с околната среда. Те включват Директива 2001/42/ЕО и Рамковата директива относно водите (Директива2000/60/ЕО).

Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда.

Всички лица, които считат, че правото им на достъп до информация е било нарушено (напр. неразгледано, неправомерно отклонено или неадекватно удовлетворено искане за информация), трябва да имат достъп при подходящи обстоятелства до процедура на преразглеждане според националното законодателство.

Достъпът до правосъдие е гарантиран и в случай че процедурата на участие според конвенцията е била нарушена. Достъпът до правосъдие се допуска и за уреждане на спорове, свързани с действия или пропуски на частни лица и държавни органи, които нарушават разпоредбите на националните правила, свързани с околната среда.

Директиви 2003/4/ЕО и 2003/35/ЕО съдържат разпоредби за достъпа до правосъдие. Предложение от 2003 г. за директива относно достъпа до правосъдие по въпросите за околната среда беше оттеглено през 2014 г. като част от проверка на Европейската комисия за пригодност на правото на ЕС (известно като REFIT).

През април 2017 г. Комисията прие документ за подпомагане на достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда. В него се обяснява как лицата и сдруженията могат да оспорват решения, действия и пропуски на държавни органи, свързани с екологичното законодателство на ЕС, пред националните съдилища.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ КОНВЕНЦИЯТА И РЕШЕНИЕТО?

Конвенцията се прилага от 30 октомври 2001 г. Решението се прилага от 17 февруари 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1—3)

Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4—20)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията от 28 април 2017 г. — Известие на Комисията относно достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (C(2017) 2616 final, 28.4.2017)

Решение 2006/957/ЕО на Комисията от от 18 декември 2006 година относно заключението от страна на Европейската общност за изменение на Конвенцията относно достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 46—49)

Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13—19)

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1—23)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1829/2003 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (OВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26—32)

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30—37)

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета — Декларация на Комисията (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1—39)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2000/60/ECна Европейския парламент и на Съвета от от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1—73)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 05.03.2018