Премахване и обезвреждане на изоставени инсталации за нефт и газ в морските райони

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(98) 49 окончателен) — премахване и обезвреждане на изоставени инсталации за нефт и газ в морските райони

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

Европейската комисия има за цел да опази околната среда чрез намаляване на замърсяването от изоставени инсталации за нефт и газ в морските райони.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Не съществува обаче конкретна обща правна рамка в тази област. Освен това тези конвенции разглеждат само минимални стандарти. Отделните държави могат да наложат по-строги условия.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент — Премахване и обезвреждане на изоставени инсталации за нефт и газ в морските райони (COM(98) 49 окончателен, 18.2.1998 г.)

последно актуализация 23.02.2017