Бернска конвенция

 

РЕЗЮМЕ НА:

Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания

Решение 82/72/EИО — относно сключването на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания

КАКВА Е ЦЕЛТА НА КОНВЕНЦИЯТА И НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Бернската конвенция влезе в сила на 6 юни 1982 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания (OВ L 38, 10.2.1982 г., стр. 3—32)

Решение 82/72/ЕИО на Съвета от 3 декември 1981 година относно сключването на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания (Бернска конвенция) (OВ L 38, 10.2.1982 г., стр. 1—2)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 98/746/EО на Съвета от 21 декември 1998 година за одобряване от името на Общността на измененията на допълнения II и III към Бернската конвенция за опазване на европейската дива фауна и флора и техните естествени местообитания, приета на 17-тата среща на постоянния комитет към конвенцията (OВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 114)

последно актуализация 15.05.2020