Борба със замърсяването на водите с нитрати от селскостопански източници

Чистата вода е жизненоважна за здравето и естествените екосистеми, поради което гарантирането на качеството на водите е един от най-важните аспекти на политиката на Европейския съюз (ЕС) за околната среда. Директивата за нитратите от 1991 г. е един от най-ранните законодателни актове на ЕС за борба със замърсяването.

АКТ

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел намаляване на замърсяването на водите с нитрати, използвани за селскостопански цели, и предотвратяване на всяко по-нататъшно замърсяване. Тя е тясно свързана с други политики на ЕС, насочени към качеството на въздуха и водите, изменението на климата и селското стопанство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите от ЕС трябва:

Европейската комисия представя доклад на всеки 4 години въз основа на националната информация, която е получила.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 19 декември 1991 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Азотът е важен хранителен елемент, който подпомага растежа на растенията и посевите. Високите концентрации обаче са вредни за хората и природата и използването на нитрати за селскостопански цели в органични и химични торове може да бъде голям източник на замърсяване на водите. Над 50 % от общите количества азот, изпуснати в повърхностните води, са вследствие на земеделски дейности.

За допълнителна информация, вж.:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 91/676/EИО

19.12.1991 г.

19.12.1993 г.

ОВ L 375 , 31.12.1991 г., стр. 1-8

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1882/2003

20.11.2003 г.

-

ОВ L 284 , 31.10.2003 г., стр. 1-53

Регламент (ЕО) № 1137/2008

11.12.2008 г.

-

ОВ L 311 , 21.11.2008 г., стр. 1-54

Последващите изменения и допълнения на Директива 91/676/EИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазването на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници въз основа на докладите на държавите членки за периода 2008-2011 г. (COM(2013) 683 final, 4.10.2013 г.)

последно актуализация 08.09.2015