Система за търговия с квоти за емисии на парникови газове

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се установява системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ)*. Това е крайъгълният камък на политиката на ЕС за справяне с изменението на климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове по рентабилен и икономически ефективен начин. Тя се основава на принципа на „ограничаване и търговия“*.

Държавите от ЕС са изменили няколко пъти първоначалното законодателство, тъй като системата се е развила. Последните промени бяха договорени през март 2018 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящата (трета) фаза на СТЕ на ЕС действа от 2013 г. до 2020 г.

Системата се прилага за:

От 1 януари 2005 г. операторите на всички дейности в обхвата на законодателството трябва да предадат подходящ брой на квоти за емисии, които покриват техните емисии на парникови газове.

Общият брой на квотите, издадени от ЕС, намалява всяка година: с 1,74 % между 2013 г. и 2020 г. и с 2,2 % от 2021 г.

Въздухоплавателните средства, които летят в ЕС, Исландия или Норвегия от други места по света, са освободени от СТЕ на ЕС до 31 декември 2023 г.

Квотите:

От 2021 г. 57 % от квотите ще бъдат пуснати на търг. Поне половината от приходите на държавите от ЕС трябва да се използват за цели, свързани с климата.

Ще бъдат създадени два нови механизма за финансиране за намаляване на въглеродните емисии:

Държавите от ЕС:

Всички стъпки по-горе се изпълняват на основата на правила, хармонизирани на равнище ЕС.

Европейската комисия:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 25 октомври 2003 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 31 декември 2003 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Протокола от Киото по изменението на климата, договорен през декември 1997 г., ЕС обеща да намали емисиите на парникови газове между 2008 и 2012 г. с 8 % в сравнение с нивата от 1990 г.

През втория период на Киото (2013—2020 г.) това задължение беше увеличено на 20 % от нивата през 1990 г. до тези през 2020 г.

През четвъртата фаза на СТЕ на ЕС (2021—2030 г.) ЕС се стреми към ограничаване на своите емисии с най-малко 40 % до 2030 г., в съответствие с Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г. За да постигне тези цели, ЕС установи система за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Всяка квота покрива емисията на 1 тон CO2 или еквивалент на CO2 през конкретен период.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Система на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): първата — и най-голямата досега — международна система за търговия с квоти за емисии на парникови газове — обхваща близо 11 000 електроцентрали и производствени инсталации в 28-те държави от ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, както и авиационните дейности.
Принцип на ограничаване и търговия: СТЕ на ЕС работи на основата на този принцип. Дадено „ограничение“ или лимит се определя върху общото количество на определени парникови газове, които могат да бъдат изпускани от заводите, електроцентралите и други инсталации в системата. Ограничението се намалява във времето, така че общото количество емисии да спадне. Системата позволява търговия с квоти за емисии, така че общото количество на емисиите от инсталациите и авиационните оператори да остане в рамките на ограничението и да могат да бъдат предприети най-малко мерки за намаляване не емисиите.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (OВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32—46)

Последващите изменения на Директива 2003/87/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ЕС) 2018/853 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1257/2013, директиви 94/63/ЕО и 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 86/278/ЕИО и 87/217/ЕИО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 155—161)

Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (OВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1—5)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 03.10.2018