Договор за създаване на Енергийна общност

Договорът за създаване на Енергийна общност създава вътрешен пазар на електроенергия и на природен газ, който обединява 28 държави-членки на Европейския съюз (ЕС) и 6 европейски държави и територии на Балканите.

АКТ

Решение 2006/500/ЕО от 29 май 2006 година за сключване от страна на Европейската общност на Договора за създаване на Енергийна общност.

ОБОБЩЕНИЕ

Договорът за създаване на Енергийна общност предвижда създаването на интегриран енергиен пазар (електроенергия и природен газ) между ЕС и договарящите страните.

Членовете на Енергийната общност са ЕС, Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Мисията на Обединените нации за временна администрация на Косово съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Обединените нации (оттук нататък Косово). В допълнение, една или повече държави-членки на ЕС може да участват в Енергийната общност по искане на Съвета на министрите. Трети страни могат да се приемат като наблюдатели.

Договорът се отнася за територията на страните и за Косово.

Договорът влезе в сила на 1 юли 2006 година. Той е сключен за срок от десет години. Прилагането му беше удължено за нов десетгодишен период с единодушно решение на Съвета на министрите, прието на 24 октомври 2013 година.

Роля на Енергийната общност

Целите на Енергийната общност са:

Дейности на Енергийната общност

Важна част от дейността на Енергийната общност е свързана с изпълнението на част от законодателството на Общността, или достижения на общностното право, във всички държави, страни по Договора, в областта на енергетиката, околната среда, конкуренцията и възобновяемите енергийни източници, както и спазването на някои общи европейски стандарти, свързани с техническите системи, например свързани с трансграничния пренос или отношения.

В допълнение, Договорът създава механизъм за работа на регионалните енергийни пазари, които обхващат територията на страните по Договора и участващите държави от ЕС. Тази система осигурява рамка от мерки, свързани с транспортирането на мрежова енергия, сигурността на доставките, осигуряването на енергия на гражданите, хармонизацията, насърчаването на използването на възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност, както и в случай на внезапна криза на пазара за мрежова енергия на територията на член на Енергийната общност.

Освен това, Договорът създава енергиен пазар без вътрешни граници между страните, в които митата и ограниченията за внос и износ на количество енергия, както и всички мерки с равностоен ефект, се забраняват между страните, освен в случай на изключителни обстоятелства (свързани с обществения ред, обществената безопасност, опазването на здравето на хората и животните, опазването на растенията, защитата на индустриалната и търговската собственост). Договорът също така съдържа разпоредби относно отношенията с трети страни и взаимна помощ в случай на неизправност.

Комисията действа като координатор на тези дейности.

Институции и вземане на решения

Съветът на министрите, съставен от по един представител на всяка от страните по Договора, предоставя общите политически насоки, предприема мерки за постигане на целите на Договора и приема процедурни актове, като разпределяне на задачи, правомощия или задължения. Председателството се поема на ротационен принцип от всяка от страните за срок от шест месеца и се подпомага от един представител на Европейския съюз и един представител на следващото председателство. Съветът представя годишен доклад до Европейския парламент и парламентите на страните по договора.

Основната мисия на Постоянната група на високо равнище е да подготвя работата на Съвета на министрите. Тя е съставена от по един представител на всяка от страните по Договора.

Първостепенна роля на Регулаторния съвет е да съветва другите институции и да издава препоръки в случай на трансгранични спорове. Той е съставен от един представител на енергийния регулатор на всяка договаряща страна, Европейският съюз се представлява от Европейската комисия, подпомагана от един регулатор на всеки участник и един представител на Европейската група на регулаторите за електроенергия и природен газ (ERGEG).

Освен това, Енергийната общност се консултира от два форума, съставени от представители на всички заинтересовани страни.

Постоянният Секретариат със седалище във Виена предвижда, наред с други неща, административна подкрепа за другите институции на Енергийната общност и прави преглед на надлежното изпълнение от страните на техните задължения.

Енергийната общност взема решения (задължителни) и дава препоръки (необвързващи). Тези стъпки са предприети, ако е уместно, по предложение на Европейската комисия (прилагане на достиженията на общностното право) или по предложение на една от страните по Договора (други дейности), и са приети с обикновено мнозинство (прилагане на достиженията на общностното право) или с мнозинство от две трети (механизъм за работа на пазарите), или с единодушие (вътрешен енергиен пазар).

В случай на сериозно и системно нарушаване от страна на нейните задължения, Съветът на министрите може, като действа с единодушие, временно да преустанови определени права, предоставени на тази страна от Договора.

Допълнителна информация за справка може да намерите на сайта по-долу:

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2006/500/ЕО на Съвета

29.5.2006 г.

-

OВ L 198, 20.7.2006 г.

Последна актуализация: 22.09.2014