Съвместното предприятие на ЕС „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E)

Мащабен експеримент, известен като ITER, бе разработен с цел да се докаже практическата приложимост на термоядрения синтез като източник на енергия. Европейският съюз (ЕС) създаде съвместно предприятие за „ITER“ (международен експериментален термоядрен реактор) и развитието на термоядрената енергия с цел управление на приноса на ЕС към „ITER“.

АКТ

Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 година за създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия и за предоставяне на предимства на същото

ОБОБЩЕНИЕ

Мащабен експеримент, известен като ITER, бе разработен с цел да се докаже практическата приложимост на термоядрения синтез като източник на енергия. Европейският съюз (ЕС) създаде съвместно предприятие за „ITER“ (международен експериментален термоядрен реактор) и развитието на термоядрената енергия с цел управление на приноса на ЕС към „ITER“.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

С него се създава съвместно предприятие за „ITER“ и за развитието на термоядрената енергия (F4E) за период от 35 години, считано от 19 април 2007 г. Седалището на F4E е в Барселона, Испания.

Членовете на F4E са Европейската общност за атомна енергия (Евратом), представлявана от Европейската комисия, 28-те държави от ЕС (1) и Швейцария, която сключи споразумения за сътрудничество с Евратом в областта на управляемия термоядрен синтез.

Цели

Целите на Съвместното предприятие са:

В допълнение към дейностите си cъвместното предприятие има следните основни задачи:

Бюджет

Участието на Евратом във F4E за периода 2014-2020 г. възлиза на 2,915 млрд. евро.

Индикативните финансови ресурси на F4E за периода 2007-2041 г. се оценяват на сумата от 9,653 млрд. евро, а финансовото участие на Евратом е 7,649 млрд. евро (като се предвиждат не повече от 15 % за административни разходи).

Структура

F4E има юридическа правосубектност.

F4E има:

Бордът отговаря за надзора на F4E при изпълнение на своите дейности.

Отговорност и компетентност

Договорните задължения на F4E се уреждат от съответния договор и приложимото за него право.

Съдът на ЕС има правомощия при искове и жалби, заведени срещу F4E.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Термоядрената енергия, заедно с възобновяемите източници на енергия и енергията от ядрено делене, е една от трите алтернативи на изкопаемите горива. Тя определено е най-широко разпространената енергия във вселената - тя е източникът на енергия, излъчвана от слънцето и други звезди, но е най-малко развитата на Земята от тези три неизкопаеми източници на енергия.

Проектът JET (Съвместен европейски тороид), създаден през 1978 г., допринасяше за развитието на научните изследвания в областта на термоядрената енергия в продължение на няколко години. От 1988 г. насам разработването на проекта „ITER“ представлява нов етап в областта на термоядрения синтез. Той доведе през 2001 г. до подробен проект на изследователско съоръжение, предназначено да покаже практическата приложимост на термоядрения синтез като енергиен източник, от който ЕС би могъл да има значителна полза, в частност в контекста на гарантиране сигурността и разнообразието на доставката на енергия в дългосрочен план.

През ноември 2003 г. ЕС предложи Франция за страна домакин на „ITER“, като Cadarache да бъде място за изграждане на „ITER“.

За допълнителна информация, вж. уебсайта„Термоядрен синтез за енергия“ .

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2007/198/Евратом

19.4.2007 г.

-

OВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 58-72

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2013/791/Евратом

24.12.2013 г.

-

OВ L 349, 21.12.2013 г., стр. 100-102

Решение (Евратом) 2015/224

5.3.2015 г.

-

OВ L 37, 13.2.2015 г., стр. 8-14

последно актуализация 25.07.2015(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.