Преработен устав на Агенцията за снабдяване към Евратом

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2008/114/ЕО, Евратом за създаване на устав за Агенцията за снабдяване към Евратом

Член 52 от Договора за Европейската общност за атомна енергия (Евратом)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОВА РЕШЕНИЕ?

С него се създава устав за Агенция за снабдяване към Евратом, която е създадена пряко от Договора за Евратом от 1957 г., за да се вземе предвид увеличаването на броя на държавите от ЕС, както и да се модернизират финансовите правила на Агенцията и нейното седалище да се установи в Люксембург.

Правната основа на Агенцията за снабдяване към Евратом е член 52 от Договора за Европейската общност за атомна енергия (Евратом), целта на който е чрез обща политика за снабдяване да се гарантира редовно и справедливо снабдяване с ядрени материали на потребителите в държавите от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Агенцията за снабдяване към Евратом е органът в ЕС, който отговаря за управлението на търсенето и предлагането на:

Агенцията за снабдяване към Евратом има изключителното право да „сключва“ (т.е. да подписва) договори, свързани със снабдяването с ядрени материали като горепосочените, с произход както от, така и извън ЕС. Освен това, съгласно Договора за Евратом, Агенцията има право на избор за придобиване на ядрени материали.

Агенцията за снабдяване към Евратом има правосубектност (т.е. тя е независима и самостоятелна стопанска единица).

Цели и задачи

Агенцията за снабдяване към Евратом:

Освен това Агенцията за снабдяване към Евратом:

Агенцията за снабдяване към Евратом може да изгради и свой запас от ядрени материали. Агенцията се контролира от Комисията, която има право да издава директиви (т.е. инструкции) за нея и да налага вето на нейните решения.

Правен статут и седалище

Агенцията за снабдяване към Евратом:

Генерален директор и персонал

Генералният директор на Агенцията за снабдяване към Евратом носи отговорност за:

Генералният директор и персоналът на Агенцията за снабдяване към Евратом са длъжностни лица на Европейската комисия и подлежат на разрешение за достъп.

Финансиране

Агенцията за снабдяване към Евратом:

Понастоящем приходите на Агенцията се състоят изключително от вноски от ЕС.

Бюджетът на Агенцията за снабдяване към Евратом се приема от Комисията и става окончателен след дефинитивното приемане на общия бюджет на ЕС.

След присъединяването на Хърватия към ЕС капиталът на Агенцията за снабдяване към Евратом е определен на 5 856 000 евро, подписан от отделните държави от ЕС. Люксембург и Малта не участват.

Консултативен комитет

Всички държави от ЕС (с изключение на Люксембург и Малта) избират между 1 и 4 представители в консултативния комитет, в съответствие с устава на Агенцията. Членовете на комитета се назначават въз основа на опита и експертните им познания в областта на търговията с ядрени материали или генерирането или регулирането на ядрена енергия.

Комитетът се свиква обикновено два пъти годишно, от генералния директор на Агенцията. С него трябва да се правят консултации, преди генералният директор на Агенцията да приема важни решения (относно въпросите, посочени в устава на Агенцията за снабдяване към Евратом).

Комитетът подпомага Агенцията за снабдяване към Евратом, като предоставя становища, анализи и информация.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от март 2008 г., а в своя преработен вариант след присъединяването на Хърватия — от 1 юли 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2008/114/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом (OВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15—20)

Последващите изменения на Решение 2008/114/EО, Евратом са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия — Дял II — Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика — Глава VI — Снабдяване — Член 52 (OВ C 203, 7.6.2016 г., стр. 24)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1—222)

последно актуализация 11.09.2018