Договор и Протокол за Енергийната харта

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 98/181/ЕО, ЕОВС, Евратом — сключване от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти

Заключителен акт на международната конференция и Решение на Конференцията за Енергийната харта относно изменение на разпоредбите, свързани с търговията от Договора за Енергийната харта — Съвместни декларации — Приложение I: Изменение на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийната харта — Приложение II: Решения във връзка с приемането на изменението на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийна харта

Заключителен акт на конференцията за Европейската енергийна харта — Приложение 1: Договор за Енергийната харта — Приложение 2: Решения по отношение на Договора за Енергийната харта

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И ДОГОВОРА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основните клаузи на Договора за Енергийната харта се отнасят до защитата на инвестициите, търговията с енергийни материали и продукти, транзита и разрешаването на спорове.

Търговия, инвестиции, сделки и защита

Разпоредбите на договора включват:

Суверенитет върху енергийните ресурси

Договорът признава суверенните права на държавите върху енергийните ресурси и потвърждава, че те трябва да се упражняват в съответствие с международното право, без да се засяга общата цел за насърчаване на достъпа до енергийни ресурси и тяхното проучване и търговско развитие.

Екологични аспекти

Прозрачност

Страните по договора трябва да определят поне един информационен център, към който могат да се отправят искания за информация относно закони, подзаконови актове, правни решения и общи административни решения по отношение на енергийните материали и продукти.

Разрешаване на спорове

Договорът включва разпоредби за разрешаване на спорове между участващите държави по дипломатически канали и ad hoc съдилища, както и — в случай на инвестиции — между инвеститорите и приемащите държави. Ако спорът с даден инвеститор не може да бъде уреден доброволно в рамките на 3 месеца, инвеститорите могат да изберат да го представят за разрешаване на:

Подписали страни, Конференция за Енергийната харта, протоколи и декларации

Изключения

Страните не трябва да правят никакви инвестиции, свързани с търговията, несъвместими с Общото споразумение за митата и търговията (GATT) от 1994 г., с което се създава Световната търговска организация (СТО), и нищо в договора не освобождава членовете на СТО от споразумението.

Договорът не възпрепятства нито една от подписалите страни да предприема мерки:

Протокол за Енергийната харта

Протоколът е приет в съответствие с договора. Целите му включват:

Международна енергийна харта

Нова Международна енергийна харта е приета и подписана през 2015 г. от над 65 държави и организации, включително ЕС и всички държави от ЕС. Целта на тази нова харта е да ангажира възможно най-много нови държави, които са готови да си сътрудничат в областта на енергетиката и признават значението на енергийната сигурност за държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки. Новата харта се основава на и модернизира Енергийната харта от 1991 г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Договорът за Енергийната харта влезе в сила на 16 април 1998 г., а измененията на разпоредбите, свързани с търговията, главно за замяна на позоваванията на GATT със СТО, се прилагат от 23 юли 1998 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 98/181/EО, ЕОВС, Евратом на Съвета и на Комисията от 23 септември 1997 година за сключването от Европейските общности на Договора за Енергийната харта и на Протокола за Енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти (OВ L 69, 9.3.1998 г., стр. 1—116)

Заключителен акт на международната конференция и Решение на Конференцията за Енергийната харта относно изменение на разпоредбите, свързани с търговията от Договора за Енергийната харта — Съвместни декларации — Приложение I: Изменение на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийната харта — Приложение II: Решения във връзка с приемането на изменението на разпоредбите, свързани с търговията, на Договора за Енергийна харта (OВ L 252, 12.9.1998 г., стр. 23—46)

Заключителен акт на конференцията за Европейската енергийна харта — Приложение 1: Договор за Енергийната харта — Приложение 2: Решения по отношение на Договора за Енергийната харта (OВ L 380, 31.12.1994 г., стр. 24—88)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Конференция за Енергийната харта — Правила относно провеждането на помирително производство във връзка със спорове по транзитното преминаване (OВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 39—44)

Решение 2001/595/ЕО на Съвета от 13 юли 2001 година относно сключването от Европейската общност на изменение на свързаните с търговията разпоредби на Договора за Енергийната харта (OВ L 209, 2.8.2001 г., стр. 32)

Решение 1999/37/ЕО на Съвета от 26 ноември 1998 година относно позицията, която следва да бъде възприета от Европейската общност по отношение на правилата за провеждане на помирително производство във връзка със спорове по транзитното преминаване, които следва да бъдат приети от Конференцията за енергийната харта (OВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 37—38)

последно актуализация 25.05.2020