Насърчаване на използването на биомаса като алтернативен източник на енергия

Биомасата може да помогне за справянето с изменението на климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове. Нейното използване за отопление, генериране на електричество и транспортни горива може да диверсифицира енергийните доставки на Европейския съюз (ЕС) и да създаде растеж и работни места. За да бъде ефективен нейният принос, тя трябва да е произведена по устойчив начин.

АКТ

Съобщение на Комисията - Плана за действие за биомасата (COM(2005) 628 окончателен, 7.12.2005 г.).

ОБОБЩЕНИЕ

Биомасата може да помогне за справянето с изменението на климата чрез намаляване на емисиите на парникови газове. Нейното използване за отопление, генериране на електричество и транспортни горива може да диверсифицира енергийните доставки на Европейския съюз (ЕС) и да създаде растеж и работни места. За да бъде ефективен нейният принос, тя трябва да е произведена по устойчив начин.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

То определя начини за увеличаване на развитието на енергията от биомаса чрез създаване на стимули за нейното използване и премахване на пречките за нейното производство. Идентифицира мерки за насърчаване използването на биомасата в отоплението, електричеството и транспорта. Разглежда въпроси като доставка, финансиране и изследвания. Планът за действие беше първа стъпка за изтъкване на важността на отрасъла.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съобщението доведе до допълнителни инициативи за насърчаване на биогоривата.

Критериите за устойчивост съществуват, за да се гарантира, че използването на биогорива осигурява реално пестене на въглероден диоксид и опазва биологичното разнообразие. Те посочват, че биогоривата:

Доброволните схеми потвърждават дали производителите отговарят на критериите за устойчивост. Ако отговарят, те имат право на финансова помощ или техният добив се брои за националните цели за възобновяеми източници.

Процедури за разрешителни: практически препоръки осигуряват помощ и съвети за разработчици на проекти, НПО и обществени органи при обработването на заявления за изграждане на съоръжения за биомаса.

Европейската визия за модерни биогорива има за цел да насърчи биогоривата като алтернатива за възобновяемо гориво за въздухоплавателни средства.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Биомасата се получава от органичен материал, например дървета, растения, селскостопански и градски отпадъци. Нейното производство включва верига от дейности - от отглеждане на изходна суровина до крайното преобразуване в енергия. През 2012 г. биомасата и отпадъците съставляваха близо две-трети от цялото потребление на възобновяема енергия в ЕС.

За допълнителна информация, вж. уебсайта за биомасата на Европейската комисия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2009/28/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16-62).

Зелена книга: Европейска стратегия за конкурентна, устойчива и сигурна енергия (COM(2006) 105 окончателен, 8.3.2006 г.).

последно актуализация 12.08.2015