Насоки относно понятието за засягане на търговията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСОКИТЕ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ НАСОКИТЕ?

Те се прилагат от 27 април 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Картели: група от подобни, но независими дружества, които се обединяват с цел фиксиране на цени, ограничаване на производство или споделяне на пазари или клиенти помежду си.
Вертикални споразумения: споразумения между фирми, действащи на различни нива от веригата на доставка, напр. когато едно дружество доставя на второто дружество производствени материали.
Хоризонтални споразумения: споразумения между конкурентни предприятия.
Установяване: свободата на предприятията (независимо дали самостоятелно заети физически лица и специалисти или юридически лица, например предприятия), които работят законно в една държава от ЕС, да осъществяват икономическа дейност по стабилен и непрекъснат начин в друга държава от ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Известие на Комисията — Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора (OВ C 101, 27.4.2004 г., стр. 81—96)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял VII — Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата — Глава 1 — Правила относно конкуренцията — Раздел 1 — Правила, приложими по отношение на предприятията — Член 101 (предишен член 81 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 88—89)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — Дял VII — Общи правила относно конкуренцията, данъчното облагане и сближаването на законодателствата — Глава 1 — Правила относно конкуренцията — Раздел 1 — Правила, приложими по отношение на предприятията — Член 102 (предишен член 82 от ДЕО) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 89)

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1—25)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1/2003 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 29.05.2020