Упражняване на правата върху интелектуалната собственост

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2004/48/EО — упражняване на права върху интелектуалната собственост

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Настоящата директива предвижда минимален набор от мерки, процедури и средства за защита, които позволяват ефективно упражняване от обществото на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) в целия ЕС, като се гарантира стандартизирано ниво на защита в рамките на вътрешния пазар.

През 2017 г. Европейската комисия прие пакет с мерки за по-нататъшно подобряване на прилагането и упражняването на ПИС и борбата срещу фалшифицирането и пиратството. По-конкретно тя публикува съобщение с насоки, в което се изясняват правилата, определени в настоящата директива, когато има различни тълкувания в държавите от ЕС. Мерките следват план за действие от 10 точки за упражняване на ПИС в ЕС, изготвен от Комисията през 2014 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Основната цел на директивата е да гарантира, че в целия ЕС има налични едни и същи инструменти за създателите и иноваторите, за да могат да упражняват своите права върху интелектуалната собственост. Въпреки това, в допълнение към борбата срещу фалшифицирането и пиратството, тя помага също така и за постигане на други цели, които включват:

Обхват

Директивата се прилага за всяко нарушение на ПИС, предвидено от правото на ЕС и/или от националното право на съответната държава от ЕС.

Настоящата директива не засяга:

Общо задължение

Прилагане на защитата

Молба за прилагане на мерки за защита на интелектуалната собственост може да бъде подадена от:

Право на информация

По молба на ищеца съдът може да нареди да се предостави информация относно произхода на стоките или услугите, за които се счита, че нарушават ПИС, и относно мрежите за тяхното разпространение или доставка, от нарушителя или всяко друго лице, ако:

Правила за получаване и запазване на доказателствата

По искане на жалбоподателя съдът може да нареди възразяващата страна да представи доказателства, които се намират под неин контрол, спазвайки защитата на поверителната информация. Съдът може също така да издаде мерки, позволяващи запазването на съответните доказателства по отношение на предполагаемото нарушение.

Временни и предпазни мерки

По искане на жалбоподателя съдът може да издаде преюдициално разпореждане*, предназначено за:

В някои случаи съдебните органи могат да разрешат превантивен запор на движимото и недвижимото имущество на предполагаемия нарушител, включително блокиране на нейните/неговите банкови сметки и други активи.

Мерки, произтичащи от решение по делото

По искане на жалбоподателя съдът може да нареди корективни мерки, които да позволят изтеглянето или отстраняването на стоките в нарушение от пазара или тяхното унищожаване.

Съдът може също така да издаде постоянно разпореждане за предотвратяване на продължаването на нарушение или за обезщетение на пострадалата страна.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 20 май 2004 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 29 април 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Преюдициално разпореждане: известни също и като временни разпореждания, това са временни съдебни разпореждания, които изискват или възпрепятстват дадена страна да извърши определени действия до окончателното решение по делото.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45—86).

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Насоки относно определени аспекти на Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (COM(2017) 708 final, 29.11.2017 г.)

последно актуализация 11.06.2018