Авторско право и сродните му права в информационното общество

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2001/29/EО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел да адаптира законодателството относно авторското право и сродните му права спрямо техническия напредък и по-специално спрямо информационното общество, като същевременно осигури висока степен на защита на интелектуалната собственост. Освен това тя прилага 2 международни договора, сключени през декември 1996 г.: Договора на СОИС за авторското право и Договора на СОИС за изпълнения и звукозаписи.

Тя е една от 10-те директиви, заедно с директивите за прилагането на правата върху интелектуалната собственост, за осиротелите произведения и за колективното управление на авторското право и сродните му права, които заедно съставят законодателството на ЕС за авторските права.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата хармонизира основни права, дадени на автори и на притежатели на сродни права (правото на възпроизвеждане, правото на публично разгласяване и правото на разпространение) и — в по-малка степен — изключения и ограничения на тези права. Освен това тя хармонизира защитата на технологичните мерки и на информацията за режима на права, санкциите и средствата за правна защита.

Право на възпроизвеждане

Страните от ЕС трябва да предвидят изключителното право да разрешават или забраняват пряко или непряко, временно или постоянно възпроизвеждане по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, изцяло или частично:

Право на публично разгласяване

Страните от ЕС трябва да предоставят на авторите изключително право да разрешават или забраняват публичното разгласяване на техни произведения. Това включва предоставяне на публично разположение на техни произведения по такъв начин, че всеки да има достъп до тях от място и във време, самостоятелно избрани от него.

Страните от ЕС трябва също така да имат правила относно изключителното право на предоставяне:

Право на разпространение

Изключения и ограничения

Директивата посочва изчерпателен списък на изключения и ограничения на права, за да се улесни използването на защитено съдържание при конкретни обстоятелства.

Съществува задължително изключение от правото за възпроизвеждане за определени временни действия на възпроизвеждане, които представляват неразделна и съществена част от технологичния процес (временни копия) и чиято единствена цел е да позволи предаването в мрежа между трети лица чрез посредник на произведение или друг обект.

Правна закрила

Защита на информация за режима на правата

Страните от ЕС трябва да осигурят правна защита срещу всяко лице, което съзнателно извършва без разрешение едно от следните:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 22 юни 2001 г.Страните от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 22 декември 2002 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Фиксиране: произведението трябва да бъде включено в копие, което позволява неговото гледане или копиране от други лица (т.е. в материално средство, например запис).

* Репрография: наука и дейност за копиране и възпроизвеждане на документи и графичен материал.

АКТ

Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10—19)

Последващите изменения на Директива 2001/29/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2004/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост (OВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45—86) („IPRED“). Вж. консолидираната версия.

Директива2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72—98) („Директива относно КУАП“)

Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (кодифицирана версия) (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр.28—35) („Директива за правото на отдаване под наем и в заем“)

Директива 2001/84/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 година относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството (OВ L 272, 13.10.2001 г., стр. 32—36) („Директива за правото на препродажба“)

Директива 93/83/EИО на Съвета от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване (OВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15—21) („Директива за спътниковото излъчване и кабелното препредаване“)

Директива 2009/24/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16—22) („Директива за софтуера“)

Директива 96/9/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20—28) („Директива за базите данни“)

Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (кодифицирана версия) (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 12—18) („Директива за срока“) Вж. консолидираната версия.

Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5—15) („Директива за осиротелите произведения“)

последно актуализация 04.04.2016