Пезгранични сливания на дружества с ограничена отговорност

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2005/56/ЕО — презгранични сливания на дружества с ограничена отговорност

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя улеснява презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност* в ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Относно обхвата на директивата, тя се отнася до всички дружества с ограничена отговорност, които са създадени в съответствие със законодателството на държава от ЕС и имат седалище или основно място на дейност в рамките на ЕС, при условие че поне две от последните се регулират от законодателството на различни държави от ЕС. Някои видове дружества не са включени в обхвата, като например предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) или взаимните фондове.

Директивата определя процедурите за презгранични сливания, в това число:

Всяка държава от ЕС определя компетентен орган, който да издава сертификат преди сливане, да потвърждава, че формалностите преди сливането са изпълнени и да проверява законосъобразността на формираното в резултат на сливането дружество.

Законодателството на държавата от ЕС, което регулира формираното в резултат на сливането дружество, следва да определи датата на влизане в сила на сливането. Регистърът*, в който се вписва формираното в резултат на презграничното сливане дружество, незабавно нотифицира регистрите на участващите в сливането дружества, че презграничното сливане се е състояло.

Последиците от презграничното сливане включват:

По отношение на правата на участие на работниците и служителите по принцип се прилага националното законодателство, което регулира дружеството, формирано в резултат на презграничното сливане.

Изключение правят принципите и процедурите, много близки до тези, касаещи участието на работниците и служителите, посочени в Устава на европейското дружество, които се прилагат при условие че са изпълнени определени специфични условия. Тези условия включват, например, най-малко едно от сливащите се дружества да има среден брой работници или служители над 500 и в него да функционира система за участие на работниците или служителите.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 15 декември 2005 г.Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 15 декември 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружествено право на ЕС

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Дружество с ограничена отговорност е дружество, чиито членовете не носят лична отговорност за дългове и задължения на дружеството.

* Регистър се отнася до националния орган, например търговския регистър, в който всяко от сливащите се дружества се трябва да подава документи.

АКТ

Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1—9)

Последващите изменения на Директива 2005/56/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 26.01.2016