Биотехнологични изобретения: правна закрила

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/44/EО — правна закрила на биотехнологичните изобретения

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се хармонизират националните патентни законодателства по отношение на биотехнологичните изобретения.

С нея се определят онези изобретения, които подлежат на патентоване по етични съображения, и онези, които не подлежат на патентоване.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

През 2012 г. Европейската комисия сформира експертна група за проучване на техническото развитие и последиците от патентното право в областта на биотехнологиите и генетичното инженерство. Групата помага на Комисията във връзка с нейните задължения за докладване по Директива 98/44/EО.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 30 юли 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 30 юли 2000 г. Към момента правилата са въведени в законодателството на всички държави от ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Закрила на биотехнологични изобретения

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Биологичен материал: всеки материал, съдържащ генетична информация и способен да се саморазмножава или да бъде размножаван в дадена биологична система.

* Биологичен процес: един процес за производство на растения или животни е биологичен по своята същност, ако се състои изцяло от естествени явления, като кръстосване или селекция.

АКТ

Директива 98/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13—21)

последно актуализация 21.03.2016