Устав на Европейското дружество

Европейското дружество (SE) е правна структура, която позволява на дружеството да оперира в различни държави от Европейския съюз (ЕС) в рамките на един устав, както е определено от правото на Съюза и което е общо за всички държави от ЕС.

АКТ

Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE).

Директива 2001/86/EC на Съвета от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица.

ОБОБЩЕНИЕ

Уставът на Европейското дружество е приет през 2001 г. и влезе в сила през 2004 г., около тридесет години след първото предложение пред Комисията. Регламент (ЕО) № 2157/2001, установяващ устава (SE Регламент) беше допълнен от Директива № 2001/86/EC (SE Директива), определяща правилата по отношение на участието на заети лица в SE, като по този начин се зачита тяхното място и роля в бизнеса.

Чрез създаването на тази структура ЕС улеснява работата на фирми, които желаят да разширят дейността си в общностен мащаб.

Комбинирано прилагане на Регламента за SE и националното законодателство

SE със седалище в държаваот ЕС се управлява от:

Правила за създаване на SE

Европейското дружество се създава най-малко от две дружества с произход от различни държави от ЕС, което по-точно означава, че то може да се създаде единствено от съществуваща база. Минималният капитал на дружеството трябва да е 120 000 евро и то може да се създаде по следните начини:

Вид на учредяването

Вид на дружеството

Критерии, които трябва да са изпълнени

Сливания (с цел създаване на Европейско дружество)

Акционерни дружества

Поне две от дружествата трябва да произхождат от различни държави от ЕС

Създаване на Европейско холдингово дружество

Акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност

Поне две от дружествата трябва да произхождат от различни държави от ЕС или те трябва да са имали дъщерно дружество или клон в друга държава от ЕС за период не по-малък от две години

Създаване на европейски филиал

Дружества, предприятия и други юридически лица

Поне две от дружествата трябва да произхождат от различни държави от ЕС или те трябва да са имали дъщерно дружество или клон в друга държава от ЕС за период не по-малък от две години

Преобразуване

Акционерно дружество

Дружеството трябва да е имало дъщерно дружество в друга държава от ЕС за период не по-малък от две години

В допълнение, Европейско дружество може да създаде едно (или повече) дъщерни дружества, които също са Европейски дружества.

Седалището на SE трябва да е мястото, където се намира неговото централно управление, т.е. неговият действителен оперативен център. SE може да премества седалището си в рамките на ЕС, без да се налага да прекрати първоначалното дружество, за да се създаде ново.

Регистрацията и завършването на ликвидацията на SE се публикува за сведение в Официален вестник на Европейския съюз.

Две възможни организационни структури

Уставът на Европейското дружество може да се отнася до две различни системи:

Липса на данъчна хармонизация

SE подлежат на облагане с данъци и такси във всички държави от ЕС, в които са разположени административните им центрове.

Участие на заетите лица в SE

SE може да се създаде по модел без участие на заети лица, който се избира чрез споразумение между ръководството и самите заети лица. Това споразумение трябва при необходимост да включва информация и процедури за консултации, а когато е целесъобразно, включване на служители в управителните органи на SE. Все пак това участие е задължително, само когато служителите вече са се възползвали от него, преди създаването на SE.

Когато двете страни не са в състояние да достигнат до задоволително споразумение, се прилага пакет от стандартни принципи, посочени в приложението към директивата.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 2157/2001

8.10.2004 г.

-

OВ L 294, 10.11.2001 г.

Директива 2001/86/EО

10.11.2001 г.

8.10.2004 г.

OВ L 294, 10.11.2001 г.

Акт/актове за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 885/2004

1.5.2004 г.

-

OВ L 168, 1.5.2004 г.

Регламент (ЕС) № 1791/2006

1.1.2007 г.

-

OВ L 363, 20.12.2006 г.

Регламент (ЕС) № 517/2013

1.7.2013 г.

-

OВ L 158, 10.6.2013 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския комитет и Съвета: Прилагане на Регламент (ЕО) № 2157/2001 от 8 октомври 2001 година относно Устава на Европейското дружество (SE) (COM(2010) 676 окончателен - непубликуван в Официален вестник).

Последна актуализация: 30.06.2014